เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ภาวะสุขภาพจิตของผู้ใช้บริการหมอดูในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น

 

ผู้วิจัย/Authors: อุดม เพชรสังหาร, สกุลรัตน์ จารุสันติกุล, ปรีชา สุวังบุตร, มณฑา จันโทริ, วันดี เนตรไสว, จันทนา มาศธนพันธ์

ชื่อเรื่อง/Title: ภาวะสุขภาพจิตของผู้ใช้บริการหมอดูในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2541 หน้า 57-72

รายละเอียด / Details:

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพจิตของผู้ใช้บริการหมอดูชนิดของปัญหาที่หมอดูได้ให้บริการและเครือข่ายสังคมที่ให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตของผู้ใช้บริการหมอดูในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น และแบบคัดกรองปัญหาสุขภาพจิต (General health Questionnaire 12 : GHQ 12) โดยให้หมอดูเป็นผู้แจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบเอง ผลการศึกษา พบว่า จากจำนวนตัวอย่าง 237 คน ช่วงอายุที่มาใช้บริการหมอดูมากที่สุด คือ อายุ 21-40 ปี ส่วนใหญ่เป็นผู้จบปริญญาตรี มีอาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 41.58 เป็นผู้มีปัญหาสุขภาพจิต ในจำนวนนี้เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คือ ร้อยละ 76.5 และ 23.5 ตามลำดับ กลุ่มอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิตมากที่สุด คือ กลุ่มอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.5 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.0 ปัญหาที่นำมาปรึกษาหมอดูมากที่สุดคือ เรื่องงาน เรื่องเศรษฐกิจ และเรื่องความรักหรือเนื้อคู่ตามลำดับ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 44.3 มีปัญหามาปรึกษาหมอดูมากกว่า 1 เรื่อง สิ่งที่กลุ่มตัวอย่างได้รับจากการใช้บริการหมอดูได้แก่ ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย ลดความทุกข์ใจ ช่วยให้มีกำลังใจและมีความหวังในชีวิตมากขึ้น สำหรับเครือข่ายสังคมที่กลุ่มตัวอย่างขอความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาก่อนมาพบหมอดูได้แก่ ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน ญาติพี่น้อง และแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข ตามลำดับ
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
husbands who cheat website why wifes cheat
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
i cheated on my boyfriend and told him link my boyfriend cheated on me should i forgive him
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
cheaters link all women cheat

Keywords: ภาวะสุขภาพจิต, community, community psychiatry, psychiatry, GHQ, psychiatry, stress, ความเครียด, เครียด, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ชุมชน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, หมอดู

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: ศูนย์สุขภาพจิต 3 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 103410502004

ISSN/ISBN: 2559-497-X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ