เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: คุณภาพชีวิตของคนไทยในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2541

 

ผู้วิจัย/Authors: สุวัฒน์ มหันตนิรันดร์กุล, ปริทรรศ ศิลปกิจ, วนิดา พุ่มไพศาลชัย

ชื่อเรื่อง/Title: คุณภาพชีวิตของคนไทยในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2541

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2543 หน้า 110-123

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจว่าคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยเป็นอย่างไร เพื่อสำรวจว่าองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในด้านใดที่ยังเป็นปัญหากับประชาชนและควรได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อสำรวจปัญหาสุขภาพจิตในลักษณะของภาวะซึมเศร้า ภาวะเครียด ความคิดอยากฆ่าตัวตาย และคิดฆ่าผู้อื่นของคนไทยในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำว่าเป็นอย่างไรบ้าง เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ภาวะเครียด ภาวะซึมเศร้า ความคิดอยากฆ่าตัวตายและคิดฆ่าผู้อื่น รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรศึกษา คือ คนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป วิธีการสุ่มตัวอย่าง สุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มหลากหลายขั้นตอน Multistage Cluster Sampling เครื่องมือที่ใช้ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบวัดคุณภาพชีวิตฉบับย่อของ WHO แบบสอบถามความเครียดสวนปรุง แบบวัดอาการซึมเศร้าของเบค แบบสำรวจความคิดอยากฆ่าตัวตายและคิดฆ่าผู้อื่น การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถี่ ไควสแคว์ ผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิง 65.6 % ชาย 34.4 % อายุเฉลี่ย 38-39 สมรสแล้ว มีบุตรไม่เกิน 2 คน การศึกษาไม่เกินระดับชั้นประถมศึกษา อาชีพหลักเป็นเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 64.1 รู้จักโครงการสุขภาพดีถ้วนหน้าของกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 8.5 บอกว่ามีสมาชิกคนหนึ่งคนใดในบ้านมีปัญหาการเจ็บป่วยทางจิต ร้อยละ 20.5 มีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับที่ดี คุณภาพชีวิตด้านจิตใจอยู่ในระดับดีสุงที่สุด รองลงมาคือด้านสุขภาพร่างกาย ระดับที่ไม่ดีที่สุด คือ คุณภาพชีวิตด้านสัมพันธ์ภาพทางสังคม รองลงมาคือ ด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 64.1 มีภาวะซึมเศร้าเบี่ยงเบนไปจากเดิม ร้อยละ 38.2 มีภาวะเครียดอยู่ในระดับสูงถึงรุนแรงร้อยละ 7.6 มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย ร้อยละ 86.4 รู้สึกได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ โดยเป็นปัญหาทางด้านการเงิน ผลการวิจัย ครั้งนี้ นอกจากจะได้ข้อมูลพื้นฐานสำหรับผู้สนใจในเรื่องนี้แล้ว ยังเป็นสิ่งที่ชี้บ่งว่า มีประชาชนอีกจำนวนมากที่ยังต้องการการดูแลช่วยเหลือ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และภาวะสุขภาพจิตให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ทางเศรษฐกิจยังคงตกต่ำลงไปเรื่อย ๆ ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพจิตของประชาชนจะรุนแรงยิ่งขึ้น
why most women cheat signs of infidelity
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
married and wanting to cheat so your wife cheated why cheat on your wife
reason women cheat seniorgeekpc.com i dreamed my husband cheated on me
i want my girlfriend to cheat my girlfriend cheated my virtual girlfriend cheats
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
looking to cheat click my husband cheated on me
written adult stories with animals and humans having sex femchoice.org adult baby girl stories

Keywords: คุณภาพชีวิต, ภาวะซึมเศร้า ภาวะเครียด ความคิดอยากฆ่าตัวตาย สุขภาพจิต ฆ่าตัวตาย ปัญหาสุขภาพจิต ไทย เศรษฐกิจ วิกฤติ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000003

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ