เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสำรวจการกระจายบุคลากรพยาบาลในสถานบริการสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

 

ผู้วิจัย/Authors: เจริญ แจ่มแจ้ง, พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: การสำรวจการกระจายบุคลากรพยาบาลในสถานบริการสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2540 - มกราคม 2541 หน้า 27-49

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สำรวจจำนวนและประเภทของบุคลากรพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 2) ศึกษาความคิดเห็นของหัวหน้าหน่วยงานต่อการที่บุคลากรพยายามปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ นอกเหนือกลุ่มงานการพยาบาล 3) ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรพยาบาลต่องานที่ปฏิบัติในปัจจุบัน 4) ศึกษาเหตุผลของการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งภาระงานหลักของบุคลากรพยาบาล กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานบริการทางสุขภาพจิตและจิตเวชสังคมกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 14 แห่ง ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 74 คน บุคลากรพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค เจ้าหน้าที่พยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้) ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานการพยาบาล จำนวน 2,426 คน และบุคลากรพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 417 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสำรวจข้อมูล 1 ชุด และแบบสอบถาม 2 ชุด ที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS/PC+ ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้คือ 1. บุคลากรพยาบาลทุกประเภทส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานพยาบาล บุคลากรพยาบาล ที่กระจายไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น พบผู้ช่วยเหลือคนไข้จำนวนมากที่สุด 2. หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าไม่เหมาะสมต่อการที่บุคลากรพยาบาลปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ นอกเหนือกลุ่มงานการพยาบาล แต่หัวหน้าหน่วยงานอื่น ๆ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเหมาะสมอย่างไรก็ตาม หัวหน้าหน่วยงานต่าง ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าดี หากสามารถจัดเตรียมบุคลากรสายตรงในวิชาชีพได้เพราะจะทำให้บุคลากรทำงานตรงตามลักษณะงานส่งผลต่อประสิทธิผลและความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติ 3. บุคลากรพยาบาลทุกประเภทที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานการพยาบาลเป็นเรื่องเหมาะสม ด้วยเหตุผลอันดับแรกของพยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเทคนิค คือ ได้ทำงานตรงกับความรู้ที่เรียนมา ส่วนเจ้าหน้าที่พยาบาลคือ ทำงานตรงตามขอบเขตสามารถนำไปสู่ความชำนาญเฉพาะทาง ฯลฯ และผู้ช่วยเหลือคนไข้เห็นว่าเหมาะสมเพราะมีตำแหน่งบรรจุนอกจากนี้พบว่าพยาบาลวิชาชีพมีความคิดเห็นด้านที่ 1 (การปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตทางการพยาบาล) ด้านที่ 2 (การพัฒนาทักษะทางการพยาบาล) และด้านที่ 3 (การพัฒนาทักษะทางวิชาการ) สูงกว่าพยาบาลเทคนิคและเจ้าหน้าที่พยาบาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนความคิดเห็นด้านที่ 4 (ความก้าวหน้าในวิชาชีพ) ไม่แตกต่างจากพยาบาลเทคนิค เมื่อพิจารณาบุคลากรพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ พบว่า พยาบาลวิชาชีพมีความคิดเห็นต่อด้านที่ 1, 3 และ 4 สูงกว่าพยาบาลเทคนิค อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรพยาบาลระหว่างหน่วยงาน พบว่าพยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเทคนิคที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานการพยาบาลมีความคิดเห็นต่อด้าน ที่ 1 และ 2 คือ สูงกว่ากลุ่มที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ส่วนด้านที่ 3 ต่ำกว่านอกจากนี้ยังพบว่าพยาบาลเทคนิคที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานการพยาบาลมีความคิดเห็นต่อด้าน 4 สูงกว่ากลุ่มที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ 4. บุคลากรพยาบาลมีเหตุผลต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง นอกเหนือกลุ่มงานการพยาบาลหลายประการ เหตุผลที่มีคะแนนสูงสุด 3 อันแรกคือ พึงพอใจลักษณะงานในความรับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งและได้รับการทาบทามและพึงพอใจ 5. การศึกษาภาระงานหลักของบุคลากรพยาบาล ผู้วิจัยแบ่งภาระงานหลักเป็น 2 ลักษณะคือ งานที่มีความสำคัญในหน้าที่และงานที่ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ทำ ในงานแต่ละลักษณะจำแนกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภท 1 งานการพยาบาล ประเภท 2 งานที่เกี่ยวข้องกับงานการพยาบาล และประเภท 3 งานที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานพยาบาลโดยสิ้นเชิงปรากฎผลการศึกษาดังนี้ ในงานลักษณะที่ 1 พบว่า บุคลากรทั้ง 4 ประเภทปฏิบัติงานประเภท 1 มากกว่างานประเภท 2 และ 3 ส่วนพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานประเภท 2 มากกว่าประเภท 3 พยาบาลเทคนิคและเจ้าหน้าที่พยาบาลปฏิบัติงานทั้ง 2 ประเภทไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างบุคลากรพยาบาลเทคนิค แต่ปฏิบัติงานประเภท 2 มากกว่าบุคลากรพยาบาลอีก 3 ประเภทและปฏิบัติงานประเภท 3 น้อยกว่าพยาบาลเทคนิค อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในงานลักษณะที่ 2 พบว่า พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานประเภท 1 น้อยกว่า 2 แต่มากกว่าประเภท 3 ส่วนพยาบาลเทคนิคปฏิบัติงานประเภท 1 และ 2 มากกว่างานประเภท 3 และผู้ช่วยเหลือคนไข้ปฏิบัติงานทั้ง 3 ประเภทไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างบุคลากรพยาบาลในงานแต่ละประเภทพบว่าพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค และเจ้าหน้าที่พยาบาล ปฏิบัติงานประเภท 1 ไม่แตกต่างกันส่วนงานประเภท 2 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติมากกว่าบุคลากรอีก 3 ประเภท และงานประเภทที่ 3 บุคลากรพยาบาลทั้ง 4 ประเภท ปฏิบัติไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
click here cheat on husband what is infidelity
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
i cheated on my i cheated on my husband and loved it i want my husband to cheat
how often do women cheat on their husbands why do women cheat with married men my husband cheated
i cheated on my husband how do i fix it click i cheated on my husband with a woman
married looking to cheat open how can people cheat
most women cheat cheat husband married men cheat
lesbian sex stories click sex stories sites

Keywords: nurse, psychiatric nursing, พยาบาลจิตเวช, การกระจายตัวของบุคลกรพยาบาล, พยาบาล, บริการพยาบาล, บริการสุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2540

Address: โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 103400501002

ISSN/ISBN: 2559-497-X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ