เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การพัฒนาความสามารถในการปรับตัวของผู้ป่วยจิตเวช ผู้ใหญ่และครอบครัวด้วยการให้คำปรึกษาที่บ้าน

 

ผู้วิจัย/Authors: อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: การพัฒนาความสามารถในการปรับตัวของผู้ป่วยจิตเวช ผู้ใหญ่และครอบครัวด้วยการให้คำปรึกษาที่บ้าน

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที 13 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2542

รายละเอียด / Details:

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความสามารถในการปรับตัว ของผู้ป่วยจิตเวชผู้ใหญ่และครอบครัวที่บ้าน และศึกษาผลการใช้กระบวนการให้คำปรึกษาที่บ้านต่อความสามารถในการปรับตัวของผู้ป่วยจิตเวชผู้ใหญ่และครอบครัวกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ป่วยจิตเวชผู้ใหญ่ที่เคยรับการรักษาที่หน่วยจิตเวช โรงพยาบาลชลบุรี ซึ่งแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ และเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองจังหวัดชลบุรี จำนวน 10 ราย และญาติที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการดูแลผู้ป่วยครอบครัวละ 1 รายรวมเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 20 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยเครื่องมือ 2 ชุด คือ แบบประเมินความสามารถในการปรับตัวของผู้ป่วยและครอบครัว และ กระบวนการให้คำปรึกษาผู้ป่วย จิตเวชและครอบครัวที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และได้รับการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช และแก้ไขจนสามารถนำมาใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค่าความเที่ยงของแบบประเมินความสามารถในการปรับตัวของผู้ป่วยและครอบครัว มีค่าเท่ากับ 0.97 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ความสามารถในการปรับตัวของผู้ป่วยจิตเวชผู้ใหญ่ก่อนให้คำปรึกษาอยู่ในระดับต่ำ ส่วนครอบครัว ส่วนใหญ่คือ มารดาและสามีของผู้ป่วย ความสามารถในการปรับตัวของผู้ป่วยจิตเวชผู้ใหญ่ และ ครอบครัวสามารถพัฒนาได้ด้วยกระบวนการให้คำปรึกษาที่บ้าน และการใช้กระบวนการให้คำปรึกษาที่บ้านสามารถส่งผลถึงความสามารถในการปรับตัวของผู้ป่วยและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะความสามารถในการปรับตัวด้านความสัมพันธ์พึ่งพาระหว่างกันความสามารถในการปรับตัวด้านอัตมโนทัศน์ ด้านสรีรวิทยา และด้านบทบาทหน้าที่
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
website women that cheat with married men wife cheaters
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
free abortion pill read when to get abortion
why men have affairs redirect redirect
aids pictures symptoms aids testing aid symptoms
bacterial diseases parentpower.com signs of chlamydia in males
my husband cheated femchoice.org dating for married people
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
why married men cheat on their wives why women cheat on husbands cheat on my wife
how do i know if my wife cheated men and women husband cheated wife
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories
little sex stories adult fetish stories vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
sex stories of preteen girls myjustliving.com wife adult stories

Keywords: ความสามารถในการปรับตัว การให้คำปรึกษาผู้ป่วย ครอบครัว ที่บ้าน, โรคจิต, ครอบครัว, ปรึุกษา, ให้การปรึกษา, counseling, การพยาบาลจิตเวช

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: ทุนวิจัย มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์ฝนแสงสิงแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Code: 102421302031

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ