เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเวช (Self care Behavior of Psychiatric Patients)

 

ผู้วิจัย/Authors: พวงเพ็ญ เจียมปัญญารัช, นภวัลย์ กัมพลาศิริ, ยาใจ สิทธิมงคล, ถวิล นภาพงศ์สุริยา

ชื่อเรื่อง/Title: พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเวช (Self care Behavior of Psychiatric Patients)

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2542 , หน้า 45-54

รายละเอียด / Details:

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเวช ในช่วงก่อนที่จะจำหน่ายจากโรงพยาบาล กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการรักษาในแผนกผู้ป่วยใน ทั้งแผนกชายและหญิงโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 117 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเอง ซึ่งสร้างตามกรอบแนวคิดการดูแลตนเองของ โอเร็ม (Orem’s Self-care model) ซึ่งทดสอบหาค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีของครอนบาค เท่ากับ 0.90 วิเคราะห์ข้อมูลโดยคำนวนค่าร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่าความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านอายุจำนวนครั้งที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกับพฤติกรรมดูแลตนเองโดยใช้ Pearson’s Product Moment Correlation ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อยู่ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น (21-40 ปี) (71.1%) เป็นเพศชายพอ ๆ กับเพศหญิง (53% และ 47%)ส่วนใหญ่เป็นโสด (91.5%) มีการศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา (74.4%) ไม่ได้ประกอบอาชีพ (91.5%) และไม่มีรายได้ (92.3%) กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดอาศัยอยู่กับญาติ มีประสบการณ์การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตั้งแต่ 1-15 ครั้ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 94.1 รายงานว่าเคยได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง( ) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการดูแลตนเองระดับปานกลางในด้านอากาศ / อาหาร / น้ำ ( ) การขับถ่าย ( ) การพักผ่อน และนันทนาการ ( ) การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ( ) การรับประทานยาและการจัดการกับอาการต่าง ๆ ( ) แต่มีพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการดูแลความสะอาดในระดับมาก ( ) และอายุและจำนวนครั้งของการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแล ตนเองอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
link husband cheated why women cheat on husbands
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
i want to cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated will my girlfriend cheat
my wife cheated now what read women who cheat with married men
how married men cheat open reasons why husband cheat
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories

Keywords: พฤติกรรม, โรคจิต, psychosis, พฤติกรรมการดูแลตนเอง, ผู้ป่วยจิตเวช, ผู้ป่วยโรคจิต, จิตเวช, จิตเภท, การพยาบาล, พฤติกรรม, การพยาบาลจิตเวช

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 102421302030

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ