เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ประเมินผลโครงการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยนิติจิตเวช

 

ผู้วิจัย/Authors: วนิดา รัมมนต์, เบญจวรรณ สามสาลี, สำราญ บุญรักษา

ชื่อเรื่อง/Title: ประเมินผลโครงการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยนิติจิตเวช

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2542

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาเพื่อประเมินผลลัพธ์ของโครงการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยนิติจิตเวชซึ่งกลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลนิติจิตเวชจัดขึ้น โดยจัดอบรมให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยจิตเวช ทั้งหน่วยงานในกรมสุขภาพจิตและนอกกรมสุขภาพจิต เนื้อหาการอบรมเป็นการให้ความรู้ทั้งด้านกระบวนการยุติธรรมและกระบวนการทางการแพทย์ วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อประเมินเนื้อหาของหลักสูตร ประเมินความจำเป็นในการจัดอบรม ประชากรที่ศึกษาคือผู้ผ่านการอบรมในปี ะ.ศ. 2536 ถึง พ.ศ. 2539 จำนวน 102 คน และผู้บังคับบัญชาของผู้ผ่านการอบรมจำนวน 90 คน เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นหาความเชื่อมั่นโดยสูตรสัมประสิทธิแอลฟา ครอนบาคได้ =0.81 วิเคราะห็ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS / PC หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน-มาตรฐาน ข้อมูลที่ได้จากคำถามปลายเปิดนำมาวิเคราะห์เนื้อหา แยกเป็นรายด้าน 3 ด้าน ผลของการวิจัยพบว่า ผู้ผ่านการอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 79.4 อายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 59.8 เป็นพยาบาลวิชาชีพ ร้อยละ 58.8 ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่มีงานนิติจิตเวช ร้อยละ 76.7 ก่อนการอบรมปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานนิติจิตเวช ร้อยละ 66.7 หลังการอบรมปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานนิติจิตเวช ร้อยละ 70.6ผู้บังคับบัญชาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 90 อายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 56.7 และเป็นหัวหน้ากลุ่มงาน / ฝ่าย / ภาควิชา ร้อยละ 25.6 การประเมินความคิดเห็นของเนื้อหาหลักสูตรเกี่ยวกับประโยชน์ของการอบรมต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานพบว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง ( ) ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 79.41 นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ด้านบริการ ร้อยละ 12.75 นำความรู้ไปใช้ด้านวิชาการ ร้อยละ 7.84 นำความรู้ไปใช้ด้านบริการ ร้อยละ 7.84 นำความรู้ ไปใช้ด้านบริหาร ความคิดเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาและรูปแบบการ นำเสนอพบว่า มีความเหมาะสมปานกลาง ( )ส่วนความคิดเห็น เกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการอบรม ทั้งผู้ผ่านการอบรมและผู้บังคับบัญชา มีความคิดเห็นว่า หลังการอบรมผู้ผ่านการอบรมมีความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งงานจิตเวชและนิติจิตเวชในระดับสูงเช่นเดียวกัน ( ) ผู้บังคับบัญชามีความคิดเห็นว่า มีความต้องการและมีความจำเป็นต้องการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมอยู่ในระดับมาก และความต้องการเข้าร่วมอบรมอยู่ในระดับปานกลาง
why men have affairs website married men who cheat with men
unfaithful spouse cheat husband
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
how to spot a cheater how many people cheat open
wife cheaters go open
what is an aspiration abortion abortion costs debate on abortion
spy phone apps android go spyware for android phone
i want my girlfriend to cheat my girlfriend cheated my virtual girlfriend cheats
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
wives that cheat husband watches wife cheat how to cheat on wife
women looking to cheat my fiance cheated on me when a husband cheats
cheats read infidelity in marriage
indian sex stories sex stories sites adult sex stories teacher student
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs

Keywords: พยาบาล, นิติจิตเวช, nurse, forensic

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลนิติจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 102421302029

ISSN/ISBN: 0857-4533

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ