เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาการใช้ตอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการเรียนรู้แก่เด็กปัญญาอ่อน

 

ผู้วิจัย/Authors: สมจิตต์ ฤทธิ์รักษา, มัจฉรี โอสถานนท์, จันทิมา จินตโกวิท, ปองลาภบำรุงชน

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาการใช้ตอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการเรียนรู้แก่เด็กปัญญาอ่อน

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2541 หน้า 36-46

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองและศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนรู้แก่เด็กปัญญาอ่อน ศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค และความต้องการในการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ของเด็กปัญญาอ่อน ประชากรกลุ่มตัวอย่าง เป็นเด็กปัญญาอ่อนระดับปานกลางขึ้นไปจำนวน 20 คน ในโรงพยาบาลราชานุกูล กรุงเทพฯ ซึ่งไม่เคยเรียนรู้คอมพิวเตอร์มาก่อน นำมาฝึกเรียนรู้คอมพิวเตอร์วันละ 1 ชั่วโมง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวม 2 เดือน จากนั้นทำการประเมินผลจากการฝึกปฏิบัติ และประเมินผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ฝึกสอน ผลการวิจัยพบว่า เด็กปัญญาอ่อนสามารถเรียนรู้องค์ประกอบ การทำงาน และการใช้งานทั่วไปของคอมพิวเตอร์ การเล่นเกมส์ การพิมพ์ และการต่อภาพได้ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สามารถนำคอมพิวเตอร์มาใช้ช่วยในการเรียนการสอนได้ และเด็กปัญญาอ่อนเหล่านี้ มีแนวโน้มที่อยากเรียนรู้คอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น โดยมีปัจจัยเรื่องสติปัญญา สถานภาพของครอบครัวและการสนับสนุนตลอดจนทัศนคติของผู้ปกครองที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้กล่าวคือ ควรจะมีการศึกษาวิจัยต่อไป และให้ผู้ปกครองเด็กเข้ามามีส่วนร่วม ควรเพิ่มงบประมาณ บุคลากร ตลอดจนควรมีการกำหนดเป็นนโยบายการพัฒนาบุคคลพิการโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนด้วย
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
my husband cheated femchoice.org dating for married people
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
women cheat on their husbands go why men cheat
married men affairs marcandela.com reasons why husbands cheat
erotic stories images violent sex adult diaper lover stories boys suck boys dick sex stories
college girl first time sex stories and pictures mom sex stories adult interactive stories
cheaters women who love to cheat all women cheat

Keywords: คอมพิวเตอร์, ปัญญาอ่อน, เชาว์ปัญญา, โรคปัญญาอ่อน, ภาวะปัญญาอ่อน, computer, mental retardation, MR

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 102411201028

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ