เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความผิดพลาดในการสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดของนักศึกษาพยาบาล

 

ผู้วิจัย/Authors: ภัทรอำไพ พิพัฒนานนท์, อำไพพรรณ พุ่มศรีสวัสดิ์

ชื่อเรื่อง/Title: ความผิดพลาดในการสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดของนักศึกษาพยาบาล

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2539

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้เป็นการประเมินความสามารถของนักศึกษาพยาบาล ในการสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกการสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ในวิชาการประสบการณ์พยาบาลจิตเวช ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 136 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดโดยการสื่อสารด้วยคำพูด จำนวน 3,670 ครั้ง เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่เหมาะสม จำนวน 3,286 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 89.54 และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ผิดพลาด จำนวน 384 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 10.46 ความผิดพลาดที่พบจัดหมวดหมู่ได้ 18 รายการ คือ 1) การให้คำแนะนำในจังหวะที่ไม่เหมาะสม 2) การไม่สรุปเมื่อจบการสนทนาในแต่ละครั้ง 3) การใช้คำถามเชิงตำหนิ 4) แจ้งวัตถุประสงค์ของการสนทนาไม่ชัดเจน 5) สนทนาในลักษณะการสนทนาเพื่อสังคม 6) ใช้คำถามหลายคำถามใน 1 ประโยค 7) ซักถามเนื้อเรื่องเกี่ยวกับความคิดหลงผิด 8) ไม่สามารถสนทนาต่อในเรื่องเดิม 9) ใช้คำถามกว้างเกินไปในขณะสนทนาเรื่องเฉพาะเจาะจง 10) แก้ตัวแทนผู้อื่น 11) ปฏิเสธการช่วยเหลือในปัญหาที่เคยช่วยเหลือไปแล้ว 12) ละเลยหรือเพิกเฉยต่อปัญหาของผู้ป่วย 13) พยายามให้ผู้ป่วยยอมรับว่าเป็นโรคจิตในขณะที่ผู้ป่วยยังไม่พร้อม หรือไม่ไว้วางใจนักศึกษาเพียงพอ 14) ตอบสนองไม่ตรงประเด็น และไม่ให้การช่วยเหลือในปัญหาที่ผู้ป่วยเผชิญอยู่ 15) พยายามสนทนาในประเด็นที่ผู้ป่วยไม่อยากพูดถึง 16) ให้การสนับสนุนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ป่วย 17) เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยแก้ไขปัญหาด้วยตนเองและ 18) พูดชี้ประเด็นให้ผู้ป่วยวิตกกังวล ผลการศึกษาครั้งนี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเรื่อง การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดแก่นักศึกษาพยาบาล
My wife cheated on me click all wives cheat
married affairs sites wife cheated why do wifes cheat
website open i dreamed my husband cheated on me
website cheat how often do women cheat on their husbands
free abortion pill read when to get abortion
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
i cheated on my boyfriend and told him link my boyfriend cheated on me should i forgive him
i want my girlfriend to cheat my girlfriend cheated my virtual girlfriend cheats
why do husband cheat blog.jrmissworld.com when married men cheat
percent of women that cheat link how to spot a cheater
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: nurse, psychiatric nursing, การพยาบาลจิตเวช, นักศึกษาพยาบาล, การสร้้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด, การพยาบาล, นักศึกษาพยาบาล, พยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: การพยาบาลจิตเวช ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 102391001012

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ