เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสำรวจปัญหาสุขภาพจิตในเขตภาษีเจริญและหนองแขม

 

ผู้วิจัย/Authors: สมศร เชื้อหิรัญ, พวงเพ็ญ เจียมปัญญารัช, นภวัลย์ กัมพลาศิริ, จำลอง ชูโต, สว่าง เชื้อหิรัญ

ชื่อเรื่อง/Title: การสำรวจปัญหาสุขภาพจิตในเขตภาษีเจริญและหนองแขม

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2539

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาจำนวนบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพจิต ในเขตภาษีเจริญและหนองแขม โดยใช้แบบสอบถาม “สุขภาพ” ที่เรียกว่า The Cornell Medical Index ได้แปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยให้มีความหมายคงเดิม นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้เพิ่มคำถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเองเป็นการต่างหากอีก 10 ข้อ ซึ่งเป็นคำถามเกี่ยวกับปัญหาด้านการปรับตัว อารมณ์ เศรษฐกิจ และครอบครัว นำแบบสอบถามนั้นสัมภาษณ์บุคคลที่อาศัยในเขตภาษีเจริญและหนองแขม ผู้วิจัยได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์เป็นค่าร้อยละ และมัชฌิมเลขคณิต นำเสนอเป็นตาราง ผลการวิจัยพบว่า 1. ประชาชนในเขตภาษีเจริญและหนองแขม มีปัญหาสุขภาพจิต (81 คนใน 200 คน) คิดเป็นร้อยละ 40.5 2. เปรียบเทียบปัญหาสุขภาพจิตและบุคคลแต่ละอาชีพและโดยส่วนรวม ดังนี้ 2.1 เปรียบเทียบปัญหาสุขภาพจิตของบุคคลโดยส่วนรวม 2.1.1 กลุ่มว่างงานมีปัญหาสุขภาพจิต ร้อยละ 56.129 2.1.2 กลุ่มข้าราชการรัฐวิสาหกิจและพนักงานเอกชนมีปัญหาสุขภาพจิตร้อยละ 23.529 2.1.3 กลุ่มกรรมกรโรงงานมีปัญหาสุขภาพจิต ร้อยละ 66.667 2.1.4 กลุ่มชาวสวนและงานบ้านมีปัญหาสุขภาพจิต ร้อยละ 16.667 2.2 เปรียบเทียบปัญหาสุขภาพจิตของบุคคลในแต่ละอาชีพ 2.2.1 กลุ่มว่างงานมีปัญหาทางด้านอารมณ์มากที่สุด (ร้อยละ 48.387) รองลงมาคือ ปัญหาครอบครัว (ร้อยละ 32.258) 2.2.2 กลุ่มข้าราชการ รัฐวิสาหกิจและพนักงานเอกชน มีปัญหาทางด้านต่าง ๆ (เศรษฐกิจ ครอบครัว อารมณ์) เท่า ๆ กันคือ ร้อยละ 11.764 และมีปัญหาเรื่องการปรับตัวน้อยมาก คือร้อยละ 7.058 2.2.3 กลุ่มกรรมกรโรงงาน มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจมากที่สุด (ร้อยละ 66.667) รองลงมาคือปัญหาครอบครัว (ร้อยละ 46.667) 2.2.4 กลุ่มชาวสวนและแม่บ้าน มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจมากที่สุด (ร้อยละ 29.166) รองลงมาคือปัญหาการปรับตัว (ร้อยละ 20.833)
website why people cheat in marriage wife cheaters
link husband cheated why women cheat on husbands
read go married and want to cheat
cheaters click here read
why men have affairs go redirect
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
would my boyfriend cheat dream that i cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me
women cheat on their husbands boomasontennis.com why men cheat
erotic sex adult stories fiction free blog.gobiztech.com tamil sex stories readable
cheaters link all women cheat

Keywords: ปัญหาสุขภาพจิต, CMI, community, epidemiology, psychiatry, stress, ความเครียด, เครียด, ปัญหาสุขภาพจิต, สุขภาพจิต, ชุมชน, ระบาดวิทยา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลับมหิดล

Code: 102391001007

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ