เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสัมพันธ์ระหว่างการดูแลของครอบครัวผู้สูงอายุกับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร

 

ผู้วิจัย/Authors: กาญจนี สิทธิวงศ์, จิราพร ธีรพัฒนะ, กนกพร หมู่พยัคฆ์, วานา แฉล้มเขตร, รุ่งนภา ผาณิตรัตน์,

ชื่อเรื่อง/Title: ความสัมพันธ์ระหว่างการดูแลของครอบครัวผู้สูงอายุกับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2539

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดูแลของครอบครัวของผู้สูงอายุกับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ และเปรียบเทียบการดูแลของครอบครัวผู้สูงอายุที่มีต่อผู้สูงอายุและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่มีลักษณะแตกต่างกันตามตัวแปรต่างๆ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 203 คน ซึ่งคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ได้แก่ แบบสอบถามวัดการดูแลของครอบครัวผู้สูงอายุที่มีต่อผู้สูงอายุและแบบสอบถามวัดสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วย t-test และสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตอยู่ในระดับดีปานกลาง ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ได้รับการดูแลจากครอบครัวอยู่ในระดับดีปานกลาง สุขภาพจิตของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการดูแลของครอบครัวผู้สูงอายุอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และผลการเปรียบเทียบการดูแลของครอบครัวผู้สูงอายุ และสุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่มีความแตกต่างกันตามตัวแปรด้านต่างๆ พบว่า ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรสและรายได้ต่างกันได้รับการดูแลจากครอบครัวแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .001 ตามลำดับ และผู้สูงอายุที่มีเพศ รายได้ สุขภาพและมีงานอดิเรกต่างกันมีสุขภาพจิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001, .001, .01 และ .05 ตามลำดับ
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
cheaters click here read
how to spot a cheater how many people cheat open
wife cheaters website open
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
would my boyfriend cheat site i found out my boyfriend cheated on me
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
cheats women cheat infidelity in marriage
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable

Keywords: community, family, geriatrics, ครอบครัว, จิตเวช, สุขภาพจิต, ชุมชน, ผู้สูงอายุ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: กาญจนี สิทธิวงศ์;จิราพร ธีรพัฒนะ;กนกพร หมู่พยัคฆ์;วานา แฉล้มเขตร;รุ่งนภา ผาณิตรัตน์;

Code: 102391001006

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ