เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: เปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตของบุคลากรทางการพยาบาลระหว่างงานประสาทวิทยา และงานจิตเวชโรงพยาบาลประสาทสงขลา

 

ผู้วิจัย/Authors: วิไล สีพยา และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: เปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตของบุคลากรทางการพยาบาลระหว่างงานประสาทวิทยา และงานจิตเวชโรงพยาบาลประสาทสงขลา

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2538 หน้า 19-26

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตของบุคลากรทางการพยาบาลงานประสาทวิทยาและงานจิตเวชโรงพยาบาลประสาทสงขลา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการและการบริหารงานของฝ่ายการพยาบาล ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นต่อไป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือบุคลากรทางการพยาบาล ประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค และเจ้าหน้าที่พยาบาล ที่ปฏิบัติงานในแผนกหอผู้ป่วยในของโรงพยาบาลประสาทสงขลา 8 หอ จำนวน 76 คน การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยแบ่งเป็น 2 ตอน คือ แบบสอบถามส่วนข้อมูลทั่วไป และแบบประเมินภาวะสุขภาพจิตเป็นรายด้าน วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลให้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร์ และฟิชเชอร์ แอคแซค ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรทางการพยาบาล ที่ปฏิบัติงานในงานประสาทวิทยาและงานจิตเวช มีภาวะสุขภาพจิตที่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 แต่พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนสุขภาพจิตของบุคลากรในงานประสาทวิทยา สูงกว่าบุคลากรในงานจิตเวชเล็กน้อย และยังพบว่า ความสุขในการทำงานของพยาบาลงานประสาทวิทยามีมากกว่าพยาบาลงานจิตเวช ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 จากผลการวิจัยครั้งนี้ เป็นข้อมูลสำคัญในการปรับปรุงการทำงาน การส่งเสริมเพื่อการสร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการพยาบาล โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในแผนกจิตเวช ซึ่งจะช่วยให้ภาวะสุขภาพจิตและการมีควงามสุขในการทำงานของเจ้าหน้าที่มีมากขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ในการบริการทางการพยาบาล และประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้น
website link wife cheaters
why men have affairs website married men who cheat with men
link how many guys cheat why women cheat on husbands
read go married and want to cheat
how is aids transmitted signs of aids in women worlds aids day
herpes std pictures venereal disease pictures how do they test for chlamydia
spy phone apps android blog.fetish-kinks.com spyware for android phone
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
my husband cheated femchoice.org dating for married people
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
women looking to cheat site when a husband cheats
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories

Keywords: nurse, mental health, psychiatry, จิตเวช, พยาบาบจิตเวช, บริการพยาบาล, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลประสาทสงขลา

Code: 102380901017

ISSN/ISBN: 0875-4553

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ