เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ และการเตรียมตัวรับผู้ป่วยของญาติเมื่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

 

ผู้วิจัย/Authors: สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, กฤตยา แสวงเจริญ

ชื่อเรื่อง/Title: ความต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ และการเตรียมตัวรับผู้ป่วยของญาติเมื่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2538 หน้า 10-18

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเภทของญาติเมื่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น และการเตรียมตัวของญาติสำหรับการรับผู้ป่วยกลับสู่ครอบครัว โดยใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น และสัมภาษณ์ญาติผู้ป่วยตึกผู้ป่วยหญิง และตึกผู้ป่วยชายโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น จำนวน 108 ราย ผลการวิจัยพบว่า ญาติมีความต้องการให้ผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาลจนกว่าจะหาย ร้อยละ 25.00 และจะมีอุปสรรค ถ้าต้องมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยร้อยละ 91.67 เช่น ไม่มีเวลา ไม่มีประสบการณ์ มีปัญหาทางเศรษฐกิจ เบื่อหน่าย การปฏิบัติตัวของญาติต่อผู้ป่วยในระหว่างอยู่โรงพยาบาล ส่วนใหญ่ให้การพูดคุย ร้อยละ 89.89 แต่ไม่ได้กระตุ้นให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงพยาบาลร้อยละ 54.10 ญาติส่วนใหญ่มีความรู้สึกต่อผู้ป่วยในลักษณะขัดแย้งคือ มีทั้งความรู้สึกด้านบวกและลบในเวลาเดียวกัน ร้อยละ 67.59 ญาติมีความเชื่อว่า การมาเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล จะช่วยให้ผู้ป่วยหายเร็ว ร้อยละ 88.88 แต่ไม่สามารถเยี่ยมได้ เนื่องจากมีอุปสรรคทางด้านเศรษฐกิจ ญาติมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเมื่อกลับบ้าน ร้อยละ 72.22 มีการวางแผนรับผู้ป่วยกลับบ้านได้ถูกต้อง แต่ญาติรู้สึกว่ายังไม่พร้อมในการรับผู้ป่วย ร้อยละ 42.59 และคาดว่าจะมีอุปสรรคถ้าต้องดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ร้อยละ 99.07 ญาติต้องการให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหรือสาธารณสุขติดตามเยี่ยมบ้าน ร้อยละ 87.96 ลักษณะของความต้องการช่วยเหลือส่วนใหญ่ต้องการได้รับความรู้โดยการสอน ร้อยละ 38.84 และให้เจ้าหน้าที่ให้ความรู้เพื่อนบ้านให้มีทัศนคติที่ดี ร้อยละ 18.18
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
click here catch a cheater what is infidelity
unfaithful spouse wives who cheat on husbands
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
i cheated on my i cheated on my husband and loved it i want my husband to cheat
dating for married women who love to cheat meet to cheat
how married men cheat open reasons why husband cheat

Keywords: psychiatry, psychosis, psychotic, schizophrenia, service, การพยาบาลจิตเวช, การเตรียมญาติ, การบริการ, จิตเภท, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ญาติ, บริการ, ผู้ป่วยใน, โรคจิต, โรคจิตเภท

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Code: 102380901016

ISSN/ISBN: 0875-4553

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ