เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: สุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี

 

ผู้วิจัย/Authors: ฐิติวัลค์ ธรรมไพโรจน์, นงคราญ ผาสุข

ชื่อเรื่อง/Title: สุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2536

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพจิตและเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลแต่ละชั้นปี กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1, 2, 3, และ 4 ปีการศึกษา 2534 ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 302 คน เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม SCL-90 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยและเปรียบเทียบกับ Normalize T-score ผลการวิจัยพบว่าสุขภาพจิตของนักศึกษาโดยรวมของแต่ละชั้นปีการศึกษาอยู่ในระดับปกติทุกด้าน (Normalize T-score 40-60) และพบว่าภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาแต่ละชั้นมีความแตกต่างกันเกือบทุกด้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยกเว้นด้านการเจ็บป่วยทางกายและความรู้สึกไม่เป็นมิตร มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ นอกจากนั้นยังพบว่าระดับของภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาแต่ละชั้นลดต่ำลง เมื่อเปรียบเทียบกับชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 มีระดับสุขภาพจิตต่ำที่สุด
unfaithful spouse cheat husband
bacterial diseases parentpower.com signs of chlamydia in males
i want to cheat on my girlfriend my girlfriend thinks i cheated on her will my girlfriend cheat
i cheated on my boyfriend and told him marcandela.com my boyfriend cheated on me should i forgive him
i cheated on my husband now what read i cheated on my
cheat on my girlfriend did my girlfriend cheat on me watching my girlfriend cheat
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
women looking to cheat site when a husband cheats
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
dating for married how women cheat meet to cheat

Keywords: สุขภาพจิต, nurse, mental health, stress, ความเครียด, สุขภาพจิต, เครียด, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, นักศึกษา, พยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 102360701021

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ