เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การวินิจฉัยทางการพยาบาลจิตเวชโดยนักศึกษาพยาบาล

 

ผู้วิจัย/Authors: ภัทรอำไพ พิพัฒนานนท์, ฐิติวัลค์ ธรรมไพโรจน์

ชื่อเรื่อง/Title: การวินิจฉัยทางการพยาบาลจิตเวชโดยนักศึกษาพยาบาล

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2536

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้เป็นการประเมินว่า นักศึกษาพยาบาลได้กำหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลไว้ในแบบแผนสุขภาพใดบ้าง แต่ละแบบแผนมีความถี่เท่าไร และสามารถเขียนข้อวินิจฉัยเชิงโครงสร้างได้ถูกต้องเพียงใด โดยวิเคราะห์จากรายงานแผนการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับมอบหมายของนักศึกษาได้ถูกต้องเพียงใด โดยวิเคราะห์จากรายงานแผนการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับมอบหมายของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 วิชา ประสบการณ์การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ จำนวน 78 ฉบับ พบว่ามีการกำหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล จำนวน 406 ครั้ง ผู้ป่วยแต่ละรายได้รับการวินิจฉัย 2-14 ปัญหาเฉลี่ย 5.1 ปัญหา แบบแผนที่ได้รับการวินิจฉัยสูงสุดคือ การปรับตัวและการเผชิญความเครียด (ร้อยละ 22.17) แบบแผนที่ได้รับการวินิจฉัยน้อยที่สุดคือ เพศและการเจริญพันธ์ (ร้อยละ 0.24) แบบแผนที่วินิจฉัยถูกต้องทั้งหมดมี 3 แบบแผนคือ การขับถ่าย ค่านิยมและความเชื่อ และแบบแผนเพศและการเจริญพันธุ์ ส่วนแบบแผนที่วินิจฉัยถูกต้องน้อยที่สุดคือ บทบาทและสัมพันธภาพ (ร้อยละ 63.79) เฉลี่ยความถูกต้องร้อยละ 75.37
link unfaithful husband why women cheat on husbands
married affairs sites online why do wifes cheat
cheaters click here read
website cheat how often do women cheat on their husbands
how to spot a cheater how many people cheat open
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories
erotic sex adult stories fiction free blog.gobiztech.com tamil sex stories readable
little sex stories adult fetish stories vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
how married men cheat open reasons why husband cheat

Keywords: nurse, psychiatric nursing, พยาบาล, การวินิจฉัยทางการพยาบาลจิตเวช, การพยาบาลจิตเวช

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: แผนกการพยาบาลจิตเวช ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Code: 102360701011

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ