เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยหลบหนี

 

ผู้วิจัย/Authors: เจริญ แจ่มแจ้ง, วนิดา รัมมนต์, พัชรี ปริปุรณะ

ชื่อเรื่อง/Title: มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยหลบหนี

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2536,33-40

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยหลบหนีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยหลบหนี สร้างโดยอาศัยการค้นคว้าจากตำราเอกสารทางวิชาการ และได้รับการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้ และประสบการณ์ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช จำนวน 20 ท่าน ตามเทคนิคเดลฟาย ความสอดคล้องของความคิดเห็นวิเคราะห์โดยการหาค่ามัธยฐาน และค่าการกระจายควอไทล์ ความเที่ยงของเนื้อหาทดสอบโดยการนำไปใช้ในสถานการณ์จริง โดยพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลนิติจิตเวช จำนวน 10 ท่าน ผลการวิจัยได้มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยหลบหนีรวม 2 มาตรฐาน มีดังนี้ .- มาตรฐานที่ 1 ผู้ป่วยยินยอม และร่วมมืออยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล มาตรฐานที่ 2 ผู้ป่วยไม่หลบหนี
website read here how often do women cheat on their husbands
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
meet to cheat go why women cheat
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
women cheat on their husbands boomasontennis.com why men cheat
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
lesbian sex stories stories of train sex sex stories sites
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable
free indian sex stories site interactive adult stories

Keywords: มาตรฐานการพยาบาล, การพยาบาลจิตเวช, การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชหลบหนี, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยหลบหนี, พยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: โรงพยาบาลนิติจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 1023607010001

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ