เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความคิดเห็นของผู้ป่วยและครอบครัวที่มีต่อบริการพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

ผู้วิจัย/Authors: สมประสงค์ ศิริวงศ์

ชื่อเรื่อง/Title: ความคิดเห็นของผู้ป่วยและครอบครัวที่มีต่อบริการพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2535

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ป่วย และครอบครัวของผู้ป่วยที่มีต่อการบริการพยาบาล ในแผนกผู้ป่วยนอก ในด้านการต้อนรับ การเข้าใจปัญหาของผู้ป่วย การรักษาพยาบาล และการให้คำแนะนำ ตลอดจนสำรวจความคิดเห็นของผู้ป่วยและครอบครัวเกี่ยวกับปัญหาจากการมารับบริการพยาบาล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีจำนวน 300 ราย เป็นผู้ป่วย 150 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ป่วยและครอบครัว ที่มีต่อการบริการพยาบาลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลใช้อัตราส่วนร้อยละ และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยใช้วิธีทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นระหว่างผู้ป่วยและครอบครัวที่มีต่อการบริการพยาบาล ในด้านการต้อนรับ การเข้าใจปัญหาของผู้ป่วย การรักษาพยาบาลและการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยไม่มีความแตกต่างกัน และมีความคิดเห็นต่อการบริการที่ได้รับจากพยาบาลอยู่ในระดับดีเป็นส่วนใหญ่
unfaithful spouse cheat husband
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
aids pictures symptoms click aid symptoms
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
i cheated on my boyfriend and told him link my boyfriend cheated on me should i forgive him
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
my wife cheated now what my fiance cheated on me women who cheat with married men
college girl first time sex stories and pictures perverted stories adult video adult interactive stories
little sex stories tolobel.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories

Keywords: ความคิดเห็น, family, OPD, psychiatry, service, ครอบครัว, , จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, บริการ, ผู้ป่วยนอก

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 102350602022

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ