เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การประเมินผลการอบรมหลักสูตรสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

 

ผู้วิจัย/Authors: พยุงจิต วรมุนินทร และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: การประเมินผลการอบรมหลักสูตรสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2535

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินเนื้อหาสาระของหลักสูตร การบริหารและการจัดดำเนินหลักสูตร ผลการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการอบรมและความจำเป็นในการจัดอบรมหลักสูตร สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชระดับหลังวิชาการพยาบาลขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1 ปี) โดยประเมินจากหลักสูตรในปีการศึกษา 2533 กลุ่มตัวอย่างประชากร ได้แก่ ผู้รับการอบรม ในปีการศึกษา 2533 จำนวน 34 คน ผู้สำเร็จการอบรมตั้งแต่ปีการศึกษา 2524 ถึง 2532 เฉพาะที่ยังรับราชการอยู่ ผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานของผู้สำเร็จการอบรม กลุ่มละ 320 คน และผู้บังคับบัญชาระดับ ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าสายงานพยาบาล จำนวน 713 คน เก็บข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถามซึ่งคณะผู้ประเมินสร้างขึ้นเอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ คำนวณหาค่าร้อยละหาค่าเฉลี่ยหาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและหาค่าอัตราส่วน F โดยวิธีของเซฟเฟ ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ 1. ผลการประเมินการอบรมหลักสูตรสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ปีการศึกษา 2533 1.1 การประเมินเนื้อหาสาระของหลักสูตร พบว่า เนื้อหาวิชาและจำนวนชั่วโมงที่สอนในหัวข้อเรื่องต่าง ๆ ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมกับหลักสูตร มีเพียงบางส่วนที่ควรปรับปรุงเพื่อให้ได้เนื้อหาสาระตรงกับจุดประสงค์ของหลักสูตร 1.2 การประเมินการบริหารและการจัดดำเนินหลักสูตร พบว่า สถานที่เรียนภาคทฤษฎีและสถานที่ฝึกปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมาก สำหรับการบริหารและการจัดดำเนินการหลักสูตรด้านอื่นๆ อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมปานกลาง 2. ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการอบรม พบว่า ทั้งผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานและผู้สำเร็จการอบรมมีความเห็นสอดคล้องกันว่าความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการอบรมอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมากใน 3 ด้าน คือ ด้านปฏิบัติการพยาบาล ด้านการบริหารและประสานงานและด้านพฤติกรรมที่แสดงถึงทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ และการทำงาน สำหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพจิตอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมปานกลาง แต่การประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการอบรมโดยรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่า อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมากและเมื่อนำผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการอบรมแต่ละด้านมาเปรียบเทียบกัน พบว่าความสามารถในการปฏิบัติงาน 3 ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติการพยาบาล ด้านการบริหารและประสานงาน และด้านพฤติกรรมที่แสดงถึงทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและการทำงานไม่แตกต่างกันและสูงกว่าด้านการป้องกันส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพจิตอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 3. ผลการประเมินความจำเป็นในการจัดอบรม 3.1 การประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ทางจิตเวชของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยงานต่าง ๆ พบว่า ผู้บังคับบัญชาส่วนใหญ่มีความเห็นว่าความรู้พื้นฐานทางจิตเวชของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยงานยังไม่เพียงพอและเห็นด้วยว่า ควรมีพยาบาลวิชาชีพที่มีความรู้ทางจิตเวชในการปฏิบัติงาน 3.2 การประเมินนโยบายของหน่วยงานต่าง ๆ ในการส่งพยาบาลวิชาชีพเข้ารับการอบรมหลักสูตรสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช (หลักสูตร 1 ปี) พบว่า 3.2.1 หน่วยงาน 291 แห่งคิดเป็นร้อยละ 54.70 ไม่มีนโยบายส่งพยาบาลวิชาชีพเข้ารับการอบรม นอกนั้นต้องการส่ง 3.2.2 หน่วยงาน 300 แห่งคิดเป็นร้อยละ 56.39 มีความเห็นว่า ระยะเวลาการอบรม 1 ปี มากไป อีก 202 แห่งคิดเป็นร้อยละ 37.97 มีความเห็นว่าเหมาะสมดีแล้ว 3.2.3 การประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดอบรม พบว่า หน่วยงาน 219 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 41.17 ที่ไม่ได้รับรู้ว่าโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา จัดอบรมหลักสูตรสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช (หลักสูตร 1 ปี) ในจำนวนนี้เป็นโรงพยาบาลชุมชนเสีย 203 แห่ง
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
my wife cheated now what how many people cheat women who cheat with married men
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
reasons women cheat go how to cheat on wife
cheaters women who love to cheat all women cheat
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories
sex stories of preteen girls myjustliving.com wife adult stories

Keywords: การอบรมการพยาบาลจิตเวช สุขภาพจิต, พยาบาลจิตเวช, พยาบาล, psychiatric nursing training, nurse, psychiatric nurse,

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 102350602010

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ