เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความคิดเห็นของญาติผู้ป่วยต่อบริการพยาบาลผู้ป่วยในของโรงพยาบาลศรีธัญญา

 

ผู้วิจัย/Authors: สำราญ นุ่มบุญนำ, สมบูรณ์ พู่มนตรี, เพ็ญพรรณ พรหมนารถ, บุศรินทร์ บุญเมือง, รุ่งทิวา เกิดแสง

ชื่อเรื่อง/Title: ความคิดเห็นของญาติผู้ป่วยต่อบริการพยาบาลผู้ป่วยในของโรงพยาบาลศรีธัญญา

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2535 หน้า 88-89

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของญาติผู้ป่วยต่อบริการพยาบาลผู้ป่วยในของโรงพยาบาลศรีธัญญา ในด้านบริการที่ได้รับจากพยาบาล ด้านกิจกรรมพยาบาลและด้านบริการอื่น ๆ กลุ่มตัวอย่างเป็นญาติผู้ป่วยจำนวน 200 คน คัดเลือกโดยวิธีสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติร้อยละ คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. คะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นต่อบริการที่ได้รับจากพยาบาลทุกข้อ อยู่ในเกณฑ์ดี 2. คะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นต่อกิจกรรมพยาบาลส่วนใหญ่ อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนการได้รับกิจกรรมการรักษาอื่น ๆ นอกจากการรักษาด้วยยา การให้คำแนะนำของพยาบาลและผู้ป่วยมีโอกาสถูกผู้ป่วยด้วยกันทำอันตรายได้ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 3. คะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นต่อบริการอื่น ๆ ทุกข้อ อยู่ในเกณฑ์ดี
how do i know if my wife has cheated link what is infidelity
spy phone apps android go spyware for android phone
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
my husband cheated femchoice.org dating for married people
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
my wife cheated now what my fiance cheated on me women who cheat with married men
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

Keywords: ความคิดเห็น, IPD, nurse, psychiatry, service, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ญาติ, บริการ, ผู้ป่วยใน, พยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 102350601023

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ