เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้ป่วยจิตเวชและญาติผู้ป่วย ก่อนและหลังเข้ารับการรักษาด้วยกลุ่มครอบครัวบำบัดในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

 

ผู้วิจัย/Authors: วัลลีย์ กนกวิจิตร และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: การเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้ป่วยจิตเวชและญาติผู้ป่วย ก่อนและหลังเข้ารับการรักษาด้วยกลุ่มครอบครัวบำบัดในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2534 หน้า 32-40

รายละเอียด / Details:

การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้ป่วยจิตเวชและญาติผู้ป่วย ก่อนและหลังเข้ารับการรักษาด้วยกลุ่มครอบครัวบำบัดในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมในผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยเมื่อได้รับการรักษาด้วยกลุ่มครอบครัวบำบัดกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ญาติ 8 ราย และผู้ป่วยหญิง 8 ราย โดยเก็บข้อมูลในช่วง วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2533 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใช้แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ในการทดสอบความรู้ก่อนและหลังเข้ารับการรักษาด้วยกลุ่มครอบครัวบำบัดวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้อัตราส่วนร้อยละ และคิดคะแนนแบบลิเคิท ผลการวิจัยพบว่า หลังเข้ากับกลุ่มครอบครัวบำบัด ผู้ป่วยจิตเวชมีการยอมรับตนเองมาก ขึ้นมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเอง มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การตามใจตนเอง การรับประทานยาไม่ต่อเนื่อง หลังเข้ากลุ่มครอบครัวบำบัดญาติผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป่วยทางจิตเวชของผู้ป่วยจิตเวชมากขึ้น ให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาลเป็นอย่างดี ยอมรับผู้ป่วยและสงสารผู้ป่วยมากขึ้นกว่าเดิม ยอมรับว่าการป่วยทางจิตเวชมีความสำคัญเท่ากับการป่วยทางกาย ซึ่งควรได้รับการดูแลเท่า ๆ กัน นอกจากนั้นญาติผู้ป่วยทุกคนมีความเห็นตรงกันว่าการรักษาด้วยกลุ่มครอบครัวบำบัดนั้นได้รับประโยชน์มากกว่าที่เขาคาดหวังไว้ ทำให้รู้ว่าปัญหาต่าง ๆ ไม่ได้เกิดกับครอบครัวเขา เท่านั้นและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างครอบครัวเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการรักษาด้วยกลุ่มครอบครัวบำบัด
husbands who cheat women that cheat with married men why wifes cheat
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
wife cheaters go open
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
spy phone apps android blog.fetish-kinks.com spyware for android phone
cheat on my girlfriend did my girlfriend cheat on me watching my girlfriend cheat
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
married looking to cheat open how can people cheat
my wife cheated now what my fiance cheated on me women who cheat with married men
lesbian sex stories ohiovalleyrestoration.com sex stories sites
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult
cheaters link all women cheat

Keywords: family, family therapy, psychiatry, psychosis, psychotic, schizophrenia, ครอบครัว, ครอบครัวบำบัด, จิตเภท, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, โรคจิต, โรคจิตเภท

ปีที่เผยแพร่/Year: 2534

Address: โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Code: 102340503019

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ