เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ศึกษาความวิตกกังวลของพนักงานขับรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ

 

ผู้วิจัย/Authors: นิลุบล เฟื่องจารุกุล, รื่นฤดี ลิ้มฉาย, ศันสนีย กีรติพล, ศุภศจี ฐานานันนุกูล, สมปอง จึงรัศมีพานิช, สาหร่าย สละสวัสดิ์, อรษา ฉวาง

ชื่อเรื่อง/Title: ศึกษาความวิตกกังวลของพนักงานขับรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2534 หน้า 26-34

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความวิตกกังวลของพนักงานขับรถ ข.ส.ม.ก. กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย พนักงานขับรถ ข.ส.ม.ก. กองเดินรถที่ 2 เขตการเดินรถที่ 10 ขับรถสาย 54 วนซ้ายและขวา สาย 98, 73, 12 จำนวน 92 คน ซึ่งพนักงานขับรถทุกคนได้รับการทดสอบระดับความวิตกกังวลด้วยแบบทดสอบ State - trait anxiety Inventory ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ศึกษาคือ อายุ ศาสนา การศึกษา สถานภาพสมรส จำนวนสมาชิกที่รับผิดชอบ ระดับรายได้ต่อเดือน ความเพียงพอของค่าใช้จ่าย สุขภาพประสบการณ์ จำนวนเวลาทำงานในหนึ่งวันสภาพรถที่ขับ สภาพการจราจรความก้าวหน้าในการทำงาน และบุคคลที่มีผลต่อการทำงานมากที่สุด ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความวิตกกังวลแบบ State คือ ความเพียงพอของค่าใช้จ่าย ประสบการณ์ในการขับรถ สภาพรถที่ขับ ความก้าวหน้าในการทำงาน ปัจจัยที่มีผลต่อความวิตกกังวลแบบ trait คือ จำนวนคนที่ต้องรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในหน้าที่การทำงาน -ความเพียงพอของค่าใช้จ่ายที่ต่างกัน มีความวิตกกังวลชนิด State ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 ส่วนชนิด trait ไม่ต่างกัน -ประสบการณ์ในการขับรถโดยสารที่ต่างกัน ความวิตกกังวล ชนิด State ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนชนิด trait ไม่ต่างกัน -สภาพรถที่ใช้ขับต่างกัน ความวิตกกังวลชนิด State ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ส่วนชนิด trait ไม่ต่างกัน -ความรู้สึกต่อความก้าวหน้าในการทำงานต่างกัน ความวิตกกังวลต่างกันทั้งชนิด State และ trait อย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.001 ตามลำดับ -จำนวนสมาชิกในครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบต่างกันมีความวิตกกังวลชนิด trait ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนชนิด State ไม่ต่างกัน
why men have affairs redirect married men who cheat with men
how do i know if my wife has cheated link what is infidelity
reason women cheat seniorgeekpc.com i dreamed my husband cheated on me
i cheated on my boyfriend and told him link my boyfriend cheated on me should i forgive him
meet to cheat femchoice.org why women cheat
i cheated on my husband now what just found out my husband cheated on me i cheated on my
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
how to catch a cheat open married men having affairs
how married men cheat open reasons why husband cheat

Keywords: ความวิตกกัังวล, anxiety, community, psychiatry, STAI, stress, ความเครียด, เครียด, จิตเวชศาสตร์, ชุมชน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2534

Address: โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 102340501018

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ