เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: จุดลำดับขั้นสะสมรวมของนักศึกษาที่มีความวิตกกังวลทางสังคมแตกต่างกัน

 

ผู้วิจัย/Authors: ศิริเพิ่ม เชาว์ศิลป์

ชื่อเรื่อง/Title: จุดลำดับขั้นสะสมรวมของนักศึกษาที่มีความวิตกกังวลทางสังคมแตกต่างกัน

แหล่งที่มา/Source: วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2542 , หน้า 13-23

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบจุดลำดับขึ้นสะสมของนักศึกษาที่มีตัวแปรด้านลักษณะประชากรและมีคะแนนแบบทดสอบบุคลิกภาพ SAD และ FNE สูงและต่ำ วิธีการศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีจุดลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยรวมเมื่อจบการศึกษาในปีการศึกษา 2531-2532 และเคยได้รับการทดสอบด้วยแบบทดสอบบุคลิกภาพ SAD และ FNE ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2529 จำนวนทั้งสิ้น 575 คน ผลการศึกษา โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง พบว่านักศึกษาที่มีคะแนนแบบทดสอบบุคลิกภาพ SAD และ FNE สูงและต่ำมีจุดลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยรวมแตกต่างกัน ดังนี้ นักศึกษาหญิง มี GPA สูงกว่านักศึกษาชายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P = .01) นักศึกษาต่างคณะกันมี GPA แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (P = .01) นักศึกษาที่มีอายุต่างกัน GPA ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นักศึกษาที่มีบิดาประกอบอาชีพแตกต่างกัน GPA ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นักศึกษาที่มารดาประกอบอาชีพต่างกัน และนักศึกษามีคะแนนแบบทดสอบบุคลิกภาพ SAD สูงและต่ำมี GPA แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P = .01) มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างอาชีพของมารดากับคะแนนแบทดสอบบุคลิกภาพ FNE ต่อ GPA อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P = .01) สรุป นักศึกษาที่มีความวิตกกังวลทางสังคมแตกต่างกันมีจุดลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยร่วมแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาชีพมารดาและคะแนนแบบทดสอบบุคลิกภาพ FNE ของนักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันต่อจุดลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยรวมของนักศึกษา ดังนั้นสถานศึกษาในระดับมัธยมปลายและอุดมศึกษาควรปูพื้นฐานให้แก่เยาวชนเพื่อที่จะได้เข้าใจชีวิตครอบครัว ความวิตกกังวลทางสังคมและวิธีการอบรมเลี้ยงดูลูกให้เหมาะสมเพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลที่ดีในอนาคต คำสำคัญ จุดลำดับสะสมเฉลี่ยรวมของนักศึกษา , แบบทดสอบบุคลิกภาพ SAD และ FNE , ความวิตกกังวลทางสังคม
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
my girl friend cheated on me my wife cheated on me now what I cheated on my wife
i want to cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated will my girlfriend cheat
reason women cheat why married men cheat on their wives i dreamed my husband cheated on me
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
my husband cheated femchoice.org dating for married people
did my girlfriend cheat site i want my girlfriend to cheat on me
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
women looking to cheat link when a husband cheats
most women cheat women affair married men cheat
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

Keywords: สังคม, social, anxiety, แบบทดสอบบุคลิกภาพ, จิตวิทยา, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 101423002062

ISSN/ISBN: 0125-1422

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ