เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: แบบสำรวจสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด

 

ผู้วิจัย/Authors: สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์, เธียรชัย งามทิพย์วัฒนา, กนกรัตน์ สุชะตุงคะ, สมพร จรัสเจริญวิทยา, มาลัย เฉลิมชัยนุกูล

ชื่อเรื่อง/Title: แบบสำรวจสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด

แหล่งที่มา/Source: วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2542, หน้า 24-35

รายละเอียด / Details:

การศึกษาการพัฒนาแบบสำรวจสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด เพื่อให้ได้แบบวัดที่มีประสิทธิภาพในเชิงโครงสร้างอำนาจการจำแนก และมีความเที่ยงตรง กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างสำรวจจำนวน 200 ราย โดยกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มแยกเป็น กลุ่มคนปกติ กลุ่มผู้ป่วยที่มารับบริการที่คลินิกคลายเครียด ที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผลการศึกษาพบว่า แบบสำรวจที่ทำการพัฒนาขึ้นมีค่าอำนาจจำแนกระหว่างคนปกติและกลุ่มผู้ที่มีความเครียดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 มีความตรงเชิงโครงสร้างจำแนกออกเป็น 5 ด้าน คือ ปัจจัยที่ 1 ชีวิตสมรส ปัจจัยที่ 2 การศึกษาและอาชีพ ปัจจัยที่ 3 กิจกรรมภายนอกครอบครัว ปัจจัยที่ 4 ชีวิตส่วนตัวภายในครอบครัว และปัจจัยที่ 5 ความพึงพอใจในชีวิต ความเที่ยงตรงแบบแอลฟาของแบบทดสอบที่ทำการพัฒนาขึ้นมีค่าในแต่ละกลุ่มปัจจัยระหว่าง 0.82ถึง .091 และความเที่ยงตรงแบบสอบซ้ำมีค่าแต่ละกลุ่มปัจจัยระหว่าง 0.77 ถึง 0.88 มีค่าจุดตัด 18 ที่ค่าความไว 0.85 และค่าความจำเพาะ 0.74
why most women cheat signs of infidelity
husbands who cheat women that cheat with married men why wifes cheat
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
bacterial diseases go signs of chlamydia in males
spy phone apps android texting spy app android spyware for android phone
watching my girlfriend cheat my girlfriend cheated on me with my best friend my girlfriend cheated on me with my best friend
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
how do you know your wife cheated on you how to make your wife cheat why do i want to cheat on my wife
wives that cheat husband watches wife cheat how to cheat on wife
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
cheaters link all women cheat
how married men cheat open reasons why husband cheat

Keywords: stress, เครียด, แบบวัดความเครียด, คลายเครียด, สุขภาพจิต, แบบทดสอบ, จิตวิทยา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 101423002060

ISSN/ISBN: 0125-1422

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ