เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสำรวจภาวะสุขภาพจิตของตำรวจจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

 

ผู้วิจัย/Authors: อินทิรา ปัทมินทร และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: การสำรวจภาวะสุขภาพจิตของตำรวจจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

แหล่งที่มา/Source: วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2542, หน้า 42-48

รายละเอียด / Details:

ตำรวจจราจรเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันทั้งด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางด้านจิตใจ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้เล็งเห็นปัญหานี้จึงได้จัดทำโครงการสำรวจภาวะสุขภาพจิตของตำรวจจราจรในเจตกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อทราบสภาพปัญหาและหาแนวทางให้ความช่วยเหลือทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อันจะเป็นประโยชน์ทำให้ตำรวจจราจรมีสุขภาพจิตดี สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยคลี่คลายปัญหาการจราจรได้เป็นอย่างดีต่อไป กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สุ่มเลือกจากตำรวจจราจรที่อยู่ในสังกัดหน่วยงาน 4 แห่ง คือ กองบังคับการตำรวจจราจร กองบังคับการตำรวจนครบาลพระนครเหนือ กองบังคับการตำรวจนครบาลพระนครใต้และกองบังคับการตำรวจนครบาลธนบุรี จำนวน 2,301 คน ทำการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสำรวจสภาวะสุขภาพทั่วไป (General Health Questionnaire-GHO 28) ของ David Goldgerg (1972) ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นแล้วมีค่าเท่ากับ .9329 ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนภาวะสุขภาพจิตของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 1.76 (ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 1-4) ซึ่งแสดงว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีภาวะสุขภาพจิตอยู่ในระดับปกติ และเมื่อใช้ค่าเฉลี่ยของกลุ่มเป็นจุดแบ่งระหว่างกลุ่มที่สูงกว่าและต่ำกว่าค่าเฉลี่ย พบว่าร้อยละ 56.9 มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม และร้อยละ 43.1มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาสุขภาพจิตสูง นอกจากนี้ ยังพบว่า ภาวะสุขภาพจิตของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับลักษณะข้อมูลทัวไปด้วย คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี และกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในห้องเช่าหรือบ้านเช่า จะมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาสุขภาพจิตสูง ส่วนกลุ่มที่มีลักษณะครอบครัวแบบครอบครัวเดี่ยว คืออยู่กันเฉพาะพ่อแม่ลูก และกลุ่มที่อาศัยอยู่ในบ้านของตัวเองหรือบ้านของคู่สมรสจะมีภาวะสุขภาพจิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่วนปัญหาที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีความสำคัญมากเรียงตามลำดับ 10 ลำดับ ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับมลพิษ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาระบบราชการที่ไม่อำนวยต่อการทำงาน ปัญหาเกี่ยวกับชั่วโมงทำงานที่ไม่เหมาะสมปัญหากับผู้ใช้รถใช้ถนน ปัญหาสุขภาพอันเนื่องมาจากการทำงาน ปัญหาส่วนตัว ปัญหาครอบครัวกับคู่สมรสหรือสมาชิกในบ้าน ปัญหากับผู้ร่วมงาน และปัญหากับผู้บังคับบัญชา ผลการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงภาวะสุขภาพจิตและสภาพปัญหาของกลุ่มตัวอย่างซึ่งมีความสำคัญและมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งทำการแก้ไข และให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มตัวอย่างที่มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาสุขภาพจิตสูงเป็นการด่วน และในขณะเดียวกันจะต้องมีการจัดทำโครงการป้องกันปัญหาและส่งเสริมสุขภาพจิตแก่ตำรวจจราจรโดยรวมเพื่อให้มีสุขภาพจิตที่ดีสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ อำนวยประโยชน์แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนได้อย่างเต็มที่ต่อไป
unfaithful spouse unfaithful husband
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
how to cheat on my husband site my wife cheated
married and wanting to cheat read why cheat on your wife
i want to cheat on my girlfriend open will my girlfriend cheat
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
when your wife cheats click i want my wife to cheat on me
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated

Keywords: ภาวะสุขภาพจิต, ตำรวจ, เครียด, stress, ภาวะสุขภาพจิต, สุขภาพจิต, กรุงเทพมหานคร

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 101423002059

ISSN/ISBN: 0125-1422

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ