เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยด้านบุคลิกภาพบางประการที่พยากรณ์ปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนในเขตเมือง เขตชานเมือง และเขตชนบท

 

ผู้วิจัย/Authors: สงคราม เชาวน์ศิลป์

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยด้านบุคลิกภาพบางประการที่พยากรณ์ปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนในเขตเมือง เขตชานเมือง และเขตชนบท

แหล่งที่มา/Source: วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2542, หน้า 25-37

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาปัจจัยด้านบุคลิกภาพที่พยากรณ์ปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนในเขตเมือง เขตชานเมือง และเขตชนบท จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 619 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประกอบการใช้มาตรวัดปัญหาสุขภาพจิต SCL-90 และแบบประเมินบุคลิกภาพที่ดัดแปลงจาก EPPS ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ พบว่าเขตที่พักอาศัยของประชาชน มีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพจิตในด้าน anxiety,depression,hostile,interpersonal sensitive,obsessive-compulsive,paranoid ideation,phobia,psychoticism, และ somatization อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในการวิเคราะห็ปัจจัยด้านบุคลิกภาพที่พยากรณ์ปัญหาสุขภาพจิตร่วมกับเขตที่พักอาศัย พบว่าลักษณะบุคลิกภาพแบบการมุ่งสัมฤทธิ์และความมีอำนาจมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงลบและเชิงบวกตามลำดับที่สามารถพยากรณ์ปัญหาหสุขภาพด้าน anxiety,depression,hostile,phobia,somatization และบุคลิกภาพแบบการรู้สำนึกสามารถพยากรณ์ปัญหาสุขภาพจิตด้าน obsessive-compulsive ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ส่วนบุคลิกภาพแบบมุ่งสัมพันธ์มีสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงลบสามารถพยากรณ์ปัญหาสุขภาพจิตด้าน paranoid ideation ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่พบบุคลิกภาพแบบใด ๆ ที่สามารถพยากรณ์ interpersonal sensitive ได้
why men have affairs redirect married men who cheat with men
read website married and want to cheat
what is in the abortion pill late abortion the morning after pill
bacterial diseases parentpower.com signs of chlamydia in males
married men affairs marcandela.com reasons why husbands cheat
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
horny sex stories read reading sex stories

Keywords: บุคลิกภาพ, personality, ปัญหาสุขภาพจิต, ประชาชนในเขตเมือง, จิตวิทยา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 101423001058

ISSN/ISBN: 0125-1422

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ