เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความเครียดของนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13

 

ผู้วิจัย/Authors: อินทิรา ปัทมินทร และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: ความเครียดของนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13

แหล่งที่มา/Source: วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2542, หน้า 46-55

รายละเอียด / Details:

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะความเครียด สาเหตุของความเครียดการจัดการกับความเครียดและการสนับสนุนทางสังคมของนักกีฬาทีมชาติไทย และเพื่อประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรจิตวิทยาการกีฬา สำหรับการอบรมนักกีฬาทีมชาติไทย ของกรมสุขภาพจิตด้วย การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง้สำรวจโดยใช้แบบสอบถาม โดยแบ่งการเก็บข้อมูลเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรกเก็บข้อมูลหลังการอบรมหลักสูตรจิตวิทยาการกีฬา จากนักกีฬา 6 สมาคม จำนวน 120 คน โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยและคณะได้พัฒนาขึ้นส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งใช้แบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเองของกรมสุขภาพจิตระยะที่สองเก็บข้อมุลหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 จากนักกีฬา 6 สมาคม จำนวน 67 คน โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยและคณะพัฒนาขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลทำโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows ซึ่งผลการวิจัยระยะแรก พบว่าในช่วงเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนการแข่งขัน นักกีฬาทีมชาติไทยส่วนใหญ่ (6.5%) มีความเครียดอยู่ในเกณฑ์ปกติ และพบความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดของนักกกีฬากับตัวแปรด้านเพศและสมาคมกีฬาด้วย ส่วนสาเหตุที่ทำให้นักกีฬาเครียดบ่อย ๆ ได้แก่ โค้ชหรือผู้จัดการทีม คู่แข่งและการฝึกซ้อม วิธีปฏิบัติตนเพื่อผ่อนคลายความเครียดที่นักกีฬาใช้บ่อย ๆ ได้แก่ การมีความหวังพยายามลืมเรื่องที่เครียด และพิจารณาถึงสิ่งที่ทำให้เครียดแล้วพยายามแก้ไข ด้านการสนับสนุนทางสังคม พบว่าครอบครัวเป็นกลุ่มบุคคลแรกที่นักกีฬาจะนึกถึงเมื่อต้องการคำปลอบประโลมใจหรือกำลังใจและเมื่อต้องการความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ส่วนโค้ชหรือผู้จัดการทีมจะเป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับการประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรจิตวิทยาการกีฬาเห็นว่าทุกวิชามีประโยชน์ทั้งสิ้นและจากวิชาทั้งหมด 7 วิชามีวิชาที่นักกีฬาเห็นว่ามีประโยชน์มากที่สุด 3 อันดับแรกคือ การผ่อนคลายความเครียด การฝึกซ้อมทางจิตใจ และการสร้างความเข้มแข็งของจิตใจ ในด้านระยะเวลาการอบรม 1 วัน นักกีฬาส่วนใหญ่เห็นว่าเหมาะสมแล้วแต่อีกส่วนหนึ่งต้องการให้ขยายเวลาออกไปอีก และนักกีฬาส่วนใหญ่ต้องการให้กรมสุขภาพจิตให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในระยะยาวด้วย ส่วนผลการวิจัยในระยะที่สอง ภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน พบว่านักกีฬาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับผลการแข่งขันของตน และยังยืนยันว่าการอบรมของกรมสุขภาพจิตมีประโยชน์มากต่อการฝึกซ้อมและการแข่งขัน จึงต้องการให้กรมสุขภาพจิตจัดการอบรมและติดตามดูแลจิตใจนักกีฬาอีกในโอกาสที่จะมีการแข่งขันครั้งต่อไปด้วย จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ทำให้ได้ทราบข้อมูลพื้นฐานด้านความเครียดและการสนับสนุนทางสังคมของนักกีฬาทีมชาติไทย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากทางด้านวิชาการ และข้อมูลที่ได้จากการประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรจิตวิทยาการกีฬา จะช่วยให้กรมสุขภาพจิตสามารถพัฒนางานด้านจิตวิทยาการกีฬาได้เหมาะสมและตรงต่อความต้องการของนักกีฬาทีมชาติไทยมากยิ่งขึ้นด้วย
watching my girlfriend cheat click my girlfriend cheated on me with my best friend
how to cheat on your boyfriend how to cheat boyfriend cheat on your boyfriend
would my boyfriend cheat should i tell my boyfriend i cheated on him i found out my boyfriend cheated on me
women cheat on their husbands go why men cheat
cheats women cheat infidelity in marriage
college girl first time sex stories and pictures perverted stories adult video adult interactive stories

Keywords: ความเครียด, stress, เครียด, นักกีฬาทีมชาติไทย, เอเชี่ยนเกมส์, ภาวะความเครียด, จิตวิทยาการกีฬา, จิตวิทยา, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 101423001057

ISSN/ISBN: 0125-1422

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ