เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาเปรียบเทียบผลของการฝึกผ่อนคลายกับ อี เอ็ม จี ไบโอฟีดแบค ในการจัดการกับความเครียด

 

ผู้วิจัย/Authors: ละเอียด ชูประยูร

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาเปรียบเทียบผลของการฝึกผ่อนคลายกับ อี เอ็ม จี ไบโอฟีดแบค ในการจัดการกับความเครียด

แหล่งที่มา/Source: วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2541, 1-15

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้เทคนิคบำบัดความเครียด 2 วิธี กับผู้บริการที่มีความเครียด วิธีแรกประกอบด้วยการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบก้าวหน้าผสมผสานกับการฝึกผ่อนคลายแบบบอยโตจีนิก และวิธีที่ 2 ประกอบด้วยการใช้ อี เอ็ม จี ไบโอฟีดแบค ผสมผสานกับการหายใจด้วยกระบังลม กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้รับบริการที่มีความเครียด จำนวน 30 คน ซึ่งมารับบริการในคลินิกคลายเครียดของโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในช่วงเวลาระหว่าง มิถุนายน 2540 ถึง กุมภาพันธ์ 2541 แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่มทดลอง กลุ่มละ 15 คน โดยวิธีจับคู่ ผู้รับบริการที่มีความคล้ายคลึงกันในด้านเพศ อายุ การศึกษา ศาสนา อาชีพ เศรษฐฐานะ และอาการแสดงของความเครียด ผู้รับบริการทุกคนได้รับการประเมินความเครียดก่อน และหลังการทดลองโดยแบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดฉบับเดียวกัน
unfaithful spouse wives who cheat on husbands
read go married and want to cheat
why men have affairs redirect redirect
herpes std pictures venereal disease pictures how do they test for chlamydia
i cheated on my husband now what faithwalker.org i cheated on my
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
when your wife cheats my wife cheated now what do i do i want my wife to cheat on me
married men affairs infidelity signs reasons why husbands cheat
little sex stories read vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: การพยาบาล, ฝึกผ่อนคลาย, การพยาบาลจิตเวช, ความเครียด, เครียด, ภาวะเครียด, biofeedback, psychiatric nursing, nurse stress

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 101412902035

ISSN/ISBN: 0125-1422

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ