เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: กลุ่มบำบัดสำหรับพ่อแม่ของเด็กที่เป็นโรคเบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน

 

ผู้วิจัย/Authors: ศิริไชย หงษ์สงวนศรี พ.บ.

ชื่อเรื่อง/Title: กลุ่มบำบัดสำหรับพ่อแม่ของเด็กที่เป็นโรคเบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 46 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวคม 2544 หน้า 323-333

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการทำหน้าที่ของครอบครัว พฤติกรรมในครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคเบาหวาน และการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของเด็กที่เป็นโรคเบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน และเพื่อพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพของกลุ่มบำบัดสำหรับพ่อแม่ของเด็กที่เป็นโรคเบาหวานชนิดพึ่งอินซูลินต่อพฤติกรรมในครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคเบาหวาน และการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด วิธีการ การประเมินการทำหน้าที่ของครอบครัว และพฤติกรรมในครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคเบาหวาน ใช้ Chulalongkorn Family Inventory (CFI) และ Diabetic Family Behavior Checklist (DFBC) ตามลำดับ ส่วนการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดประเมินจากผลการตรวจระดับ HbA1C และทำการเปรียบเทียบคะแนน DFBC และระดับ HbA1C ก่อนและหลังการทำกลุ่มบำบัด ผลการศึกษา การทำหน้าที่ของครอบครัวในด้านการทำหน้าที่ทั่วไป (r = -0.71, p = 0.04) และบทบาท (r = -0.75, p = 0.03) สัมพันธ์กับระดับ HbA1C อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนการสื่อสาร (r = -0.64, p = 0.08) มีแนวโน้มว่าจะสัมพันธ์กับระดับ HbA1C การทำหน้าที่ของครอบครัวในด้าน การทำหน้าที่ทั่วไป (r = 0.72, p = 0.04) และการสื่อสาร (r = 0.78, p = 0.02 สัมพันธ์กับคะแนน DFBC ด้านบวก และครอบครัวที่มีคะแนน DFBC ด้านบวกสูงจะสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี (r = -0.75, p = 0.03) ส่วนคะแนน DFBC ด้านลบไม่สัมพันธ์กับระดับ HbA1C (r = 0.29, p = 0.49) และพบว่าคะแนน DFBC ด้านบวกมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (30.3 + 6.0 vs 34.3 + 4.9, p < 0.05) ภายหลังจากครอบครัวของเด็กที่เป็นโรคเบาหวาน 10 คน เข้าร่วมกลุ่มบำบัดทั้งหมด 6 ครั้ง ในเวลา 6 เดือน ส่วนคะแนน DFBC ด้านลบ (17.9 + 4.2 vs 17.5 + 3.4, p = 0.20 ) และระดับ HbA1C (8.4 + 2.3 vs 8.2 + 1.1, p = 0.30) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ สรุป มีความสัมพันธ์ระหว่างการทำหน้าที่ของครอบครัว พฤติกรรมในครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคเบาหวาน และการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กลุ่มบำบัดสำหรับพ่อแม่เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการปรับพฤติกรรมในครอบครัวให้สนับสนุนการรักษาโรคเบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
unfaithful spouse unfaithful husband
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
facts on hiv/aids aids treatments hiv transmission
i want to cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated will my girlfriend cheat
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
i cheated on my husband now what read i cheated on my
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
why married men have affairs married men affairs married men cheat with men

Keywords: โรคเบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน, ครอบครัว, กลุ่มบำบัด, พฤติกรรม, สุขภาพจิต, จิตวิทยา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 10400

Code: 0000026

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ