เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การเห็นคุณค่าในตนเอง วิธีการเผชิญปัญหากับการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

 

ผู้วิจัย/Authors: เจตน์สันติ์ แตงสุวรรณ, พูนสุข ช่วยทอง, อนงค์นาฎ เหลี่ยมสมบัติ

ชื่อเรื่อง/Title: การเห็นคุณค่าในตนเอง วิธีการเผชิญปัญหากับการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

แหล่งที่มา/Source: วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2541, 8-22

รายละเอียด / Details:

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจแบบตัดขวาง เพื่อศึกษาความแตกต่างของการเห็นคุณค่าในตนเอง การเผชิญปัญหา กับการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เลือกตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบง่ายได้จำนวน 667 คน รวบรวมข้อมูลโดยให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง เมื่อวันที่ 27-30 สิงหาคม พ.ศ. 2539 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าT-test ผลการศึกษาพบว่านักศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นคุณค่าในตนเองระดับค่อนข้างต่ำและต่ำ นักศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเผชิญปัญหาแบบมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพน้อยอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 82.3 และ 87.7) มากกว่าระดับไม่ดี (ร้อยละ 17.7 และ 12.3) และมีการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ อยู่ในเกณฑ์ถูกต้องมากเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 87.8) รองลงมา อยู่ในเกณฑ์ถูกต้องปานกลางและน้อย (ร้อยละ 17.7 และ 12.3) นักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองต่างกัน มีการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value = 0.016) และนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีการเผชิญปัญหาแบบมีประสิทธิภาพน้อย ในระดับต่างกัน มีการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value = 0.015) สรุปผลการศึกษา นักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีการเห็นคุณค่าในตัวเองสูงและมีการเผชิญปัญหาในระดับดี มีการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์อยู่ในเกณฑ์ถูกต้อง
husbands who cheat click why wifes cheat
cheaters wife affair read
how do i know if my wife has cheated link what is infidelity
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
bacterial diseases parentpower.com signs of chlamydia in males
how to cheat with a married woman open infidelity signs
my wife cheated now what how many people cheat women who cheat with married men
looking to cheat click my husband cheated on me
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
little sex stories tolobel.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

Keywords: การเห็นคุณค่าในตนเอง, AIDS, HIV, personality, psychiatry, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, นักศึกษา, บุคลิกภาพ, โรคเอดส์, เอดส์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: ภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 101412901048

ISSN/ISBN: 0125-1422

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ