เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความเครียดการสนับสนุนทางสังคมและภาวะสุขภาพจิตของนักเรียนไทยในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

 

ผู้วิจัย/Authors: อินทิรา ปัทมินทร

ชื่อเรื่อง/Title: ความเครียดการสนับสนุนทางสังคมและภาวะสุขภาพจิตของนักเรียนไทยในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

แหล่งที่มา/Source: วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2541,36-47

รายละเอียด / Details:

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเรื่องของความเครียด การสนับสนุนทางสังคม และภาวะสุขภาพจิตของนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งของเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยมีสมมติฐานว่านักเรียนไทยที่มีความเครียดน้อยกว่า และมีความพึงพอใจในการสนับสนุนทางสังคมมากกว่า จะมีภาวะสุขภาพจิตดีกว่านักเรียนไทยที่มีความเครียดมากกว่าและมีความพึงพอใจในการสนับสนุนทางสังคมน้อยกว่า การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแทนสอบถามคือนักเรียนไทยที่เป็นสมาชิกของชมรมนักเรียนไทยของมหาวิทยาลัยแห่งนั้น จำนวน 48 คน และแบบสอบถามที่ใช้ คือ Daily Hassles Scale, Ways of Coping Questionnaire, Social Support Survey และ General Health Questionnaire (GHQ-28) แบบสอบถามถูกจัดส่งให้กลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์และได้รับกลับคืนมาอย่างสมบูรณ์ จำนวน 36 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 75 ของทั้งหมด การวิเคราะห์ข้อมูลทำโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows ซึ่งผลการวิจัยพบว่าสาเหตุของความเครียดที่สำคัญของนักเรียนไทย คือ เรื่องของความกดดันด้านเวลา และความวิตกกังวลถึงอนาคต ส่วนเรื่องของความคิดถึงบ้านและปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เครียด แต่ไม่ใช่สาเหตุสำคัญในระดับต้น ๆ นอกจากนี้ ยังพบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญระหว่างความเครียดและภาวะสุขภาพจิตของนักเรียนไทย ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ส่วนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม พบว่าความพึงพอใจในการสนับสนุนทางสังคมไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของนักเรียนไทย แต่ขนาดเครือข่ายทางสังคมของนักเรียนไทยกลับมีความสัมพันธ์ในเชิงลบต่อภาวะสุขภาพจิตนั่นคือนักเรียนไทยที่มีจำนวนเครือข่ายทางสังคมมากกว่า จะมีภาวะสุขภาพจิตแย่กว่าผู้ที่มีเครือข่ายทางสังคมน้อยกว่าซึ่งตรงกันข้ามกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ คำอธิบายที่พอจะเป็นไปได้สำหรับความสัมพันธ์ในเชิงลบนี้ ได้แก่ สาเหตุจากปัญหาสุขภาพจิตส่วนบุคคลที่มีอยู่เดิม การเรียกร้องจากสังคม พฤติกรรมการช่วยเหลือผู้อื่นของบุคคล ลักษณะบุคลิกภาพของบุคคล และลักษณะของการสนับสนุนทางสังคมที่ได้รับในออสเตรเลีย การศึกษาวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ของความเครียดและการสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อภาวะสุขภาพจิตของนักเรียนไทยในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนไทยมีความเข้าใจและตระหนักถึงสาเหตุต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความเครียด และผลทางลบของเครือข่ายทางสังคม ทำให้สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น เป็นผลดีต่อการดำเนินชีวิต และการศึกษาในต่างประเทศต่อไป
website link wife cheaters
cheater marriage affairs go
why men have affairs redirect redirect
i cheated on my husband how do i fix it click i cheated on my husband with a woman
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
cheaters women who love to cheat all women cheat

Keywords: ความเครียด, GHQ, psychiatry, social, stress, ความเครียด, เครียด, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, นักเรียน, สังคม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Code: 101412901047

ISSN/ISBN: 0125-1422

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ