เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

 

ผู้วิจัย/Authors: ภุมเรียง สายะวารานนท์

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

แหล่งที่มา/Source: วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2540,24-39

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านคำ สะกดคำและคณิตศาสตร์ ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตพระนคร จำนวน 1,070 คน ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนทั้งสามด้านเพิ่มขึ้นตามลำดับชั้นที่สูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างเพศ ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1-6 เด็กหญิงจะมีคะแนนเฉลี่ยการสะกดคำสูงกว่าเด็กชายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาแต่ละระดับชั้น การสะกดคำมีความแตกต่างกันในระดับชั้น ประถมปีที่ 2,3,4,6 การอ่านคำ และคณิตศาสาตร์ในระดับชั้นประถมปีที่ 4
why men have affairs website married men who cheat with men
My wife cheated on me reasons people cheat all wives cheat
free abortion pill read when to get abortion
why men have affairs redirect redirect
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
abortion personal stories site suction abortion
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
i want my girlfriend to cheat sigridw.com my virtual girlfriend cheats
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
women who cheated read looking for affair
married men affairs infidelity signs reasons why husbands cheat

Keywords: psychiatry, psychology, test, จิตวิทยา, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, นักเรียน, แบบทดสอบ, แบบประเมิน, แบบวัด, โรงเรียน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2540

Address: หน่วยจิตเวชเด็ก ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Code: 101402802037

ISSN/ISBN: 0125-1422

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ