เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสำรวจภาวะการฆ่าตัวตายของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพยาบาลจิตเวช

 

ผู้วิจัย/Authors: เจริญ แจ่มแจ้ง, พนมศรี เสาร์สาร

ชื่อเรื่อง/Title: การสำรวจภาวะการฆ่าตัวตายของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพยาบาลจิตเวช

แหล่งที่มา/Source: วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2540, 1-16

รายละเอียด / Details:

ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทำให้เกิดการเจริญขึ้นในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ช่วยยืดอายุมนุษย์ให้มีชีวิตยืนยาวขึ้นมีการกินดีอยู่ดี แต่อย่างไรก็ตามผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมก็ได้แก่ ปัญหาความเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง โรคจากการประกอบอาชีพความเครียดและปัญหาสุขภาพจิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ การพยายามฆ่าตัวตายและการฆ่าตัวตาย ซึ่งพบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นนโยบายที่ได้วางไว้ ทั้งนี้ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้ให้การพยาบาลโดยตรง จึงต้องการเน้นที่จะหาแนวทางในการดำเนินงานจัดมาตรฐานการพยาบาลที่จะสามารถป้องกันการฆ่าตัวตาย ทั้งก่อนและหลังการเกิดปัญหา รวมทั้งเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการให้การดูแลที่เหมาะสมต่อไป การศึกษาครั้งนี้เป็นเชิงสำรวจแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) โดยใช้แบบสอบถามเพื่อคัดกรองภาวะการฆ่าตัวตายจำนวน 10 ข้อ และแบบสอบถามเพื่อวินิจฉัยโรคในรายที่คัดกรองแล้วได้ผลบวก เพื่อหาภาวะการซึมเศร้าโดยที่ทำการศึกษาในกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 15-60 ปี จำนวน 3,000 คนทำการสุ่มตัวอย่างโดยวิธี Two stage sampling โดยในขั้นแรกใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (cluster sampling) เลือกกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครชั้นนอก ชั้นกลางและชั้นใน แล้วทำการสุ่มในแต่ละกลุ่มด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ผลการศึกษา พบว่า มีคนที่เคยฆ่าตัวตายหรือมีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย 155 ราย คิดเป็นความชุก ร้อยละ 5.2 เพศหญิงมีการฆ่าตัวตายสูงกว่าเพศชาย คนที่แต่งงานแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็น 1.9 ต่อแสนประชากรและเพิ่มเป็น 3.11 ต่อแสนประชากร ในปี พ.ศ. 2538 ซึ่งสถิติดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลบางส่วนของผู้ที่มารับบริการเท่านั้น ยังมีผู้คนอีกเป็นจำนวนมากที่มีแนวโน้มว่าจะพยายามฆ่าตัวตาย และเข้าไม่ถึงซึ่งบริการในการให้คำแนะนำ และความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาดังนั้น จึงเป็นเหตุผลให้กรมสุขภาพจิต และโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดต้องการที่จะศึกษาถึงปัญหาการฆ่าตัวตายดังกล่าวในประชากรเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อหาแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับมีการฆ่าตัวตายมากกว่า และส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ำ รายได้น้อยมีอาชีพกรรมกรหรือรับจ้าง ลักษณะของครอบครัวเป็นแบบครอบครัวเดี่ยว วิธีการส่วนใหญ่ที่ใช้ คือ การกินยา และเมื่อทำการทดสอบทางสถิติเพื่อหาความสัมพันธ์แล้ว พบว่า การมีความผิดปกติทางโรคประสาทสามารถทำนายการฆ่าตัวตายได้ร้อยละ 3.4 และ คะแนนรวมภาวะซึมเศร้าสามารถทำนายการฆ่าตัวตายได้ร้อยละ 41 ผลการศึกษานี้ผู้วิจัยได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดมาตรฐานทางการพยาบาล เพื่อให้การส่งเสริมสุขภาพในคนปกติ การให้คำแนะนำปรึกษาตลอดจนการติดตามผลการในรายที่เคยมีประวัติฆ่าตัวตายแล้ว เพื่อช่วยลดปัญหาการฆ่าตัวตายที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นในสังคมไทยต่อไป
husbands who cheat click why wifes cheat
My wife cheated on me click all wives cheat
i want to cheat on my girlfriend my girlfriend thinks i cheated on her will my girlfriend cheat
how to cheat on your boyfriend how to cheat boyfriend cheat on your boyfriend
my husband cheated on me what do i do trailblz.com my husband is a cheat
why married men cheat on their wives why women cheat on husbands cheat on my wife
women cheat on their husbands boomasontennis.com why men cheat
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
lesbian sex stories click sex stories sites
horny sex stories read reading sex stories
little sex stories adult fetish stories vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
how married men cheat open reasons why husband cheat

Keywords: depress, depression, depressive, epidemiology, psychiatry, suicide, การฆ่าตัวตาย, ฆ่าตัวตาย, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ซึม, ซึมเศร้า, ภาวะซึมเศร้า, ระบาดวิทยา, โรคซึมเศร้า, เศร้า, อาการซึมเศร้า

ปีที่เผยแพร่/Year: 2540

Address: โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต

Code: 101402801043

ISSN/ISBN: 0125-1422

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ