เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาปัญหาพฤติกรรมเด็กในเขตชุมชนชั้นกลาง กรุงเทพมหานครด้วยวิธีการสังเกตโดยตรง

 

ผู้วิจัย/Authors: มงคล หลักคำ

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาปัญหาพฤติกรรมเด็กในเขตชุมชนชั้นกลาง กรุงเทพมหานครด้วยวิธีการสังเกตโดยตรง

แหล่งที่มา/Source: วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2538,67-82

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพลักษณะปัญหาพฤติกรรมในเด็กอายุ 6-11 ปี ในเขตชุมชนชั้นกลางกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการสังเกตโดยตรงโดยสนใจในความชุกหรือความบ่อยมากน้อย ความรุนแรงและรูปแบบของปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดทั้งความแตกต่างของเพศ ช่วงอายุและประเภทของโรงเรียนกับปัญหาพฤติกรรมที่เกิดขึ้น กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 54 คน เพศชาย 27 คน ที่เป็นตัวแทนมาจากโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนคาทอลิกอย่างละ 1 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสังเกตพฤติกรรม ซึ่งแปลเรียบเรียงและดัดแปลงจาก Child Behavior Checklist (CBCL) - Direct Observation Form (DOF) , 1981 ของ Thomas M.Achenback and Craig Edelbrock, 1978, 1983 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวแปรโดยใช้ T-test และ F-test ทดสอบผลการวิจัยสรุปได้ดังต่อไปนี้ 1. ปัญหาพฤติกรรมที่เกิดขึ้นและสังเกตเห็นได้มีความชุกหรือความบ่อยมากน้อย เกิดขึ้นน้อย 2. ปัญหาพฤติกรรมที่เกิดขึ้นและสังเกตเห็นได้มีความรุนแรงอยู่ในระดับน้อย 3. ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีปัญหาพฤติกรรมแบบแสดงออก (Externalizing Problems) มากกว่าปัญหาพฤติกรรมแบบเก็บกด (Internalizing Problems) 4. เด็กนักเรียนเพศชายและเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยคะแนนปัญหาพฤติกรรมไม่แตกต่างกันหรือมีปัญหาพฤติกรรมในปริมาณน้อยพอ ๆ กัน 5. ในเด็กนักเรียนมีอายุน้อยในโรงเรียนเอกชนพบปัญหาพฤติกรรมมากกว่าในเด็กนักเรียนคาทอลิกและโรงเรียนรัฐบาล
why men have affairs redirect redirect
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
married and wanting to cheat want wife to cheat why cheat on your wife
i cheated on my boyfriend and told him link my boyfriend cheated on me should i forgive him
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
i cheated on my husband now what read i cheated on my
i want my girlfriend to cheat my girlfriend cheated my virtual girlfriend cheats
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
percent of women that cheat link how to spot a cheater
why married men have affairs married men affairs married men cheat with men
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories
what makes husbands cheat I cheated on my husband percentage of women who cheat

Keywords: พฤติกรรม, behavior, behaviour, CBCL, child, child psychiatry, psychiatry, psychology, test, จิตวิทยา, จิตเวช, จิตเวชเด็ก, จิตเวชศาสตร์, เด็ก, แบบทดสอบ, แบบประเมิน, แบบวัด

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Code: 101382601046

ISSN/ISBN: 0125-1422

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ