เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสำรวจปัญหาเบื้องต้นของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

ผู้วิจัย/Authors: ลักษณา ตันติลีปิกร

ชื่อเรื่อง/Title: การสำรวจปัญหาเบื้องต้นของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

แหล่งที่มา/Source: วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2538, 53-66

รายละเอียด / Details:

บทความนี้ นำเสนอผลการศึกษาปัญหาเบื้องต้นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 14 สาขา ที่ศึกษาอยู่ ณ ศาลายา โดยการเรียนการสอนอยู่ในความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มีทั้งหมด 1,565 คน สุ่มตัวอย่างมาศึกษา 561 คน การศึกษาใช้แบบสอบถามสำรวจปัญหา 5 ด้าน คือ ด้านการเรียน ความเครียด การคบเพื่อน ครอบครัว การเงิน และสำรวจว่าเมื่อนักศึกษามีปัญหาจะเลือกปรึกษาผู้ใด และภูมิหลังด้านต่าง ๆ ผลการสำรวจพบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าชาย อายุเฉลี่ย 19 ปี เป็นบุตรคนโตครอบครัวมีพี่น้อง 2-3 คน นับถือพุทธศาสนามีภูมิลำเนาเดิมอยู่กรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในเขตปริมณฑลนักศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่ (72.4%) อยู่หอพักทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นักศึกษา 24.45% อาศัยอยู่กับครอบครัวและญาติ นักศึกษาส่วนน้อยที่อยู่ที่บ้านเพื่อนหรือเช่าหอรวมอยู่กับเพื่อนนักศึกษา ส่วนใหญ่มีปัญหาการเรียนมาก 84% นักศึกษามีปัญหาการเรียนน้อยถึงปานกลาง 16% มีปัญหาความเครียดสูง 14% มีปัญหาความเครียด ปกติ 86% มีปัญหาการคบเพื่อน 65% มีปัญหาครอบครัว 64% มีปัญหาการเงิน 68% นักศึกษากลุ่มที่อยู่บ้านเพื่อนหรือเช่าหอรวมอยู่กับเพื่อนจะมีปัญหาสูงทั้ง 5 ด้านนักศึกษาส่วนใหญ่ (85%) เมื่อมีปัญหาจะปรึกษาผู้อื่น โดยเฉพาะเมื่อมีปัญหาความเจ็บป่วยและปัญหาการเงินจะปรึกษาพ่อแม่ เมื่อมีปัญหาการเรียน การปรับตัวกับเพื่อน ความรัก จะปรึกษาเพื่อนร่วมชั้น หรือเพื่อนรุ่นพี่ และปรึกษาปัญหาการเรียนกับอาจารย์น้อยมากเพียง 8%
website why people cheat in marriage wife cheaters
read go married and want to cheat
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
percent of women that cheat click how to spot a cheater

Keywords: ความเครียด, เครียด, จิตวิทยา, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, นักศึกษา, สังคม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: โครงการวิจัยชีววิทยาระบบประสาทและพฤติกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Code: 101382601045

ISSN/ISBN: 0125-1422

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ