เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความรู้และเจตคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ในผู้ที่มาขอรับบริการแปลงเพศ

 

ผู้วิจัย/Authors: พวงสร้อย วรกุล, ศิริลักษณ์ ศรีวนาสณฑ์, จิตต์ตะวัน เกียรติปรากฏ

ชื่อเรื่อง/Title: ความรู้และเจตคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ในผู้ที่มาขอรับบริการแปลงเพศ

แหล่งที่มา/Source: วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2538, 7-22

รายละเอียด / Details:

การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้และเจตคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของผู้ที่มาขอรับบริการแปลงเพศ กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 40 คน เป็นผู้ป่วยชายที่มาขอรับบริการการผ่าตัดที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้และเจตคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ การวิเคราะห์ ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างมีอายุอยู่ในช่วง 21-30 ปี มากที่สุด ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง เช่น โชว์ นักแสดง, ทำงานบริการกลางคืน ฯลฯ การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับมัธยม ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัด ส่วนมากมีเหตุผลในการผ่าตัดแปลงเพศเพราะอยากเป็นผู้หญิงโดยสมบูรณ์ โดยได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์จากสื่อทางโทรทัศน์มากที่สุด รองลงมาสิ่งตีพิมพ์, หนังสือพิมพ์ สำหรับความรู้เรื่องโรคเอดส์ พบว่าส่วนมากมีความรู้ในเรื่องโรคเอดส์ในระดับปานกลาง และระดับสูง (ร้อยละ 42.5 และ 40.0) โดยมีความรู้ถูกต้องในเรื่องการใช้ถุงยางอนามัยว่าเป็นวิธีป้องกันโรคเอดส์ได้เมื่อจะมีเพศสัมพันธ์ และบุคคลที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเอดส์ แต่ยังมีความรู้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอาการของผู้ที่ติดเชื้อโรคเอดส์ในระยะต่อไป สำหรับเจตคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ พบว่าส่วนมากมีเจตคติอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมามีเจตคติอยู่ในระดับดี โดยเกือบทุกคนเห็นด้วยว่า การตรวจเลือดหาเชื้อโรคเอดส์เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ (ร้อยละ 95) สังคมควรให้ความเห็นใจผู้เป็นโรคเอดส์ (ร้อยละ 92.5) และเห็นว่า โรคเอดส์ยังเป็นโรคที่น่ากลัวที่สุดในปัจจุบัน (ร้อยละ 90.0)
why men have affairs redirect married men who cheat with men
My wife cheated on me reasons people cheat all wives cheat
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
how to cheat on my husband site my wife cheated
i cheated on my husband now what just found out my husband cheated on me i cheated on my
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
cheats read infidelity in marriage
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater
why married men have affairs married affairs sites married men cheat with men
what makes husbands cheat I cheated on my husband percentage of women who cheat

Keywords: เจตคติ, ทัศนคติ, แปลงเพศ, สุขภาพจิต, จิตวิทยา, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, เพศ, โรคเอดส์, เอดส์, ปัญหาสุขภาพจิต, จิตวิทยา, stress, mental health problem

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Code: 101382601042

ISSN/ISBN: 0125-1422

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ