เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การรับรู้ส่วนของร่างกายในเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

 

ผู้วิจัย/Authors: มยุรี เพชรอักษร, สร้อยสุดา วิทยากร, ไพวรรณ สุดวรรค์

ชื่อเรื่อง/Title: การรับรู้ส่วนของร่างกายในเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

แหล่งที่มา/Source: วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2537 ,38-49

รายละเอียด / Details:

ศึกษาการรับรู้ส่วนของร่างกายในเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 60 คน แบ่งตามระดับไอคิว ออกเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละเท่า ๆ กัน :- กลุ่มเด็กเรียนช้า, ปัญญาอ่อนพอสอนได้และฝึกได้ไอคิว 80-89,60-79 และ 50-59 ตามลำดับกลุ่มตัวอย่างทุกคนเป็นเด็กเรียนโรงเรียนกาวิละอนุกูล จ.เชียงใหม่ มีสภาพร่างกายสายตาปกติตอบสนองต่อคำสั่งได้ และได้รับการประเมินแบบเดียว ด้านการรับรู้ส่วนของร่างกาย ซึ่งประกอบด้วยการชี้ส่วนของร่างกาย การต่อภาพและวาดภาพคน (ประยุกต์ตามแนวของสมาคมนักกิจกรรมบำบัดออนตาริโอและ Copelland M.) จากผลของการวิจัยพบว่า กลุ่มเด็กเรียนช้า ปัญญาอ่อนพอสอนได้ฝึกได้ มีการรับรู้ส่วนของร่างกาย คิดเป็นจำนวน ร้อยละ 96.25, 92.08 และ 83.15 ตามลำดับการชี้ส่วนของร่างกายคิดเป็นจำนวนร้อยละ 98.75, 94.00 และ 94.50 ส่วนการต่อภาพและวาดภาพคน คิดเป็นจำนวนร้อยละ 94.37, 91.12 และ 77.37 ตามลำดับเปรียบเทียบการรับรู้ส่วนของร่างกายในเด็กแต่ละกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลแบบ wilcoxin matched - pair signed - ranks test p<0.05 พบว่า กลุ่มเด็กเรียนช้ามีการรับรู้ที่แตกต่างจากกลุ่มปัญญาอ่อนพอฝึกได้ จากผลของการวิจัยครั้งนี้ สามารถประยุกต์ใช้กับเด็กเล็กเด็กอ่อนวัยเรียน เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาด้วยการแนะนำพ่อ - แม่ ผู้ปกครอง พี่เลี้ยง ครู ผู้บำบัดให้เห็นความสำคัญของการรับรู้ส่วนของร่างกาย ด้วยการให้โอกาสเด็กได้มีการเคลื่อนไหวส่วนของร่างกาย การลงน้ำหนักที่เอ็นและข้อต่าง ๆ ของเด็ก การให้เด็กได้สัมผัส จับต้องถือ-เล่นสิ่งของตั้งแต่วัยทารก ทั้งนี้เพราะกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้จะส่งเสริมให้เด็กมีการรับรู้ตำแหน่งอวัยวะของร่างกาย ความรู้สึกจินตนาการต่อตนเอง การรับรู้หน้าที่ (สังกัป) ของร่างกายต่อไป และปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ จะเป็นพื้นฐานให้เด็กมีการรับรู้ เรียนรู้ตลอดจนความสำเร็จด้านการเขียน - การอ่านได้
website cheat how often do women cheat on their husbands
my girl friend cheated on me my wife cheated on me now what I cheated on my wife
lesbian sex stories ohiovalleyrestoration.com sex stories sites
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage

Keywords: จิตวิทยา, บกพร่องทางสติปัญญา, เด็กบกพร่องทางสติปัญญา, เด็ก, ปัญญาอ่อน, พัฒนาการ, โรคปัญญาอ่อน, กิจกรรมบำบัด

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Code: 101372501021

ISSN/ISBN: 0125-1422

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ