เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: แบบวัด Hamilton Rating Scale for Depression : การวิเคราะห์การรวมกลุ่ม

 

ผู้วิจัย/Authors: อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์ พย.บ., ค.ม. รณชัย คงสกนธ์ พ.บ., น.บ., วท.ม.**

ชื่อเรื่อง/Title: แบบวัด Hamilton Rating Scale for Depression : การวิเคราะห์การรวมกลุ่ม

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 46 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวคม 2544 หน้า 311-321.

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อค้นหาโครงสร้างภายในของแบบวัด Hamilton Rating Scale for Depression (HRSD-17) ฉบับภาษาไทยที่พัฒนาโดย มาโนช หล่อตระกูลและคณะ และเพื่อจำแนกและค้นหาคุณลักษณะของกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าที่มารับบริการเป็นครั้งแรก วิธีการศึกษา ศึกษาโดยวิเคราะห์การรวมกลุ่ม (cluster analysis) จากข้อมูลประเมินอาการซึมเศร้าใน กลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าที่มารับการรักษาครั้งแรก ณ แผนกตรวจโรคผู้ป่วยนอก ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในระหว่างเดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2542 จำนวน 79 คน ผลการศึกษา การวิเคราะห์การรวมกลุ่มแบบ Ward’s method สามารถจำแนกกลุ่มอาการในแบบวัด HRSD-17 ฉบับภาษาไทย ออกเป็น 4 กลุ่มคือ 1) กลุ่มอาการซึมเศร้าและวิตกกังวล 2) กลุ่มอาการนอนหลับ 3) กลุ่มอาการแสดงออกทางกายภาพ และ 4) กลุ่มอาการทางความคิด สำหรับการจำแนกกลุ่ม ผู้ป่วยที่มารับบริการเป็นครั้งแรก สามารถจำแนกกลุ่มผู้ป่วยออกได้เป็น 3 กลุ่มคือ 1) กลุ่มที่มีปัญหาการนอนหลับ 2) กลุ่มที่มีอาการภายในจิตใจ และ 3) กลุ่มที่มีอาการซึมเศร้าอย่างรุนแรงโดยมีอาการต่างๆมากทุกอาการ สรุป แบบวัด HRSD-17 ฉบับภาษาไทย มีโครงสร้างใกล้เคียงกับต้นฉบับเดิม และผลการจำแนกกลุ่มผู้ป่วยสามารถเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัย และการดูแลผู้ป่วยที่มารับบริการเป็นครั้งแรก
click here catch a cheater what is infidelity
website read here i dreamed my husband cheated on me
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
aids pictures symptoms click aid symptoms
married and wanting to cheat want wife to cheat why cheat on your wife
would my boyfriend cheat should i tell my boyfriend i cheated on him i found out my boyfriend cheated on me
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
erotic stories images violent sex open boys suck boys dick sex stories
percent of women that cheat click how to spot a cheater
how married men cheat open reasons why husband cheat
sex stories of preteen girls indian sex stories wife adult stories

Keywords: แบบวัดอาการซึมเศร้า Hamilton Rating Scale for Depression, วิเคราะห์การรวมกลุ่ม ผู้ป่วยซึมเศร้าที่มารับการรักษาครั้งแรก, ซึมเศร้า, ซึมเศร้าอย่างรุนแรง, แบบประเมิน, กิจกรรมพยาบาล, พยาบาลจิตเวช, อาการซึมเศร้า, depress, depression

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 10700 *ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 10400

Code: 0000024

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ