เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัญหาสุขภาพจิตในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

 

ผู้วิจัย/Authors: พวงน้อย อรุณ

ชื่อเรื่อง/Title: ปัญหาสุขภาพจิตในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

แหล่งที่มา/Source: วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2536,46-55

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาสุขภาพจิตในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก จากโรคของหลอดเลือดสมอง กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกชายหญิงที่เข้ารับการรักษาในแผนกประสาทวิทยาของโรงพยาบาลประสาทพญาไท และโรงพยาบาลประสาทสงขลา จำนวน 70 คน การสุ่มตัวอย่างใช้วิธี Purposive sampling เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบทดสอบทางสุขภาพจิต Symptom Checklist - 90 (SCL - 90) และแบบสัมภาษณ์ประวัติผู้ป่วย ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์ โดยพัฒนาโปรแกรมบนโปรแกรมสำเร็จรูป D base III Plus ซึ่งเป็นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Chi-Square Test ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกมีปัญหาสุขภาพจิต ร้อยละ 71.43 และอัตราดูเพิ่มขึ้นตามอายุ 2. ปัญหาสุขภาพจิตที่พบมากที่สุดในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก คือ Depression และ Phobic anxiety ซึ่งพบเท่ากันทั้ง 2 กลุ่มอาการ คือ ร้อยละ 58 ของผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิต 3. ผู้ป่วยอัมพาตซีกซ้ายมีปัญหาสุขภาพจิต พอ ๆ กับผู้ป่วยอัมพาตซีกขวาร้อยละ 71.74 และ 70.83 ตามลำดับ และอาการ Somatization พบในผู้ที่เป็นอัมพาตซีกซ้ายมากกว่าอัมพาตซีกขวาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 4. ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกหญิงมีปัญหาสุขภาพจิต ร้อยละ 73.53 ผู้ป่วยชาย ร้อยละ 69.44 แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในด้านเพศกับกลุ่มอาการทางด้านสุขภาพจิต 5. ผู้ป่วยที่มีบุคลิกภาพเดิมเป็นคนหงุดหงิดง่าย มีปัญหาสุขภาพจิตมากที่สุดร้อย 81.25 แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
will my husband cheat again wife who cheated wife affair
spy phone free download spyware mobile texting spyware
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
watching my girlfriend cheat click my girlfriend cheated on me with my best friend
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
my husband cheated femchoice.org dating for married people
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
why married men cheat on their wives why women cheat on husbands cheat on my wife
my wife cheated now what how many people cheat women who cheat with married men
reasons women cheat go how to cheat on wife
lesbian sex stories ohiovalleyrestoration.com sex stories sites
erotic stories images violent sex open boys suck boys dick sex stories
college girl first time sex stories and pictures mom sex stories adult interactive stories
cheaters link all women cheat
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories
sex stories of preteen girls myjustliving.com wife adult stories

Keywords: สุขภาพจิต, ปัญหาสุขภาพจิต, ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก, ความเครียด, เครียด, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์,

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: ร.พ. ประสาทสงขลา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Code: 101362401008

ISSN/ISBN: 0125-1422

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ