เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัญหาทางด้านจิตใจของผู้ป่วยโรคลมชักที่คลินิกอายุรกรรมประสาท โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

ผู้วิจัย/Authors: นภาพร อิศระภิญโญ

ชื่อเรื่อง/Title: ปัญหาทางด้านจิตใจของผู้ป่วยโรคลมชักที่คลินิกอายุรกรรมประสาท โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

แหล่งที่มา/Source: วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2536, 56-68

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อหาอัตราความชุกของปัญหาด้านจิตใจในผู้ป่วยโรค ลมชัก และเปรียบเทียบปัญหาด้านจิตใจของผู้ป่วยโรคลมชักชนิดต่าง ๆ ตลอดจนศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ของผู้ป่วยโรคนี้ ที่คลินิกอายุรกรรมประสาท โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ และแบบทดสอบ Symptom Distress CheckList - 90 (SCL - 90) ผลการวิจัยพบว่า 1. อัตราความชุกของปัญหาด้านจิตใจของผู้ป่วยโรคลมชักคือ 0.48 และผู้ป่วยโรคลมชักมีปัญหาด้านจิตใจ แตกต่างจากเกณฑ์ปกติ 4 กลุ่มอาการคือ Somatization, Phobic Anxiety psychoticism และ Paranold Ideation โดยที่ 3 กลุ่มอาการแรกมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, 0.05 และ 0.01 และกลุ่มอาการสุดท้ายคือ Paranoid Ideation มีค่าต่ำกว่าเกณฑ์ปกติอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 2. ผู้ป่วยโรคลมชักชนิด Primary Generalized Epilepsy (PGE) มีปัญหาด้านจิตใจในกลุ่มอาการ Psychoticism มากกว่าชนิด Temporal Lobe Epilepsy (TLE) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
link how many guys cheat why women cheat on husbands
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
meet to cheat reasons why wives cheat on their husbands why women cheat
how often do women cheat on their husbands blog.jrmissworld.com my husband cheated
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
lesbian sex stories ohiovalleyrestoration.com sex stories sites

Keywords: epilepsy, psychiatry, psychology, SCL-90, Neurology, จิตวิทยา, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, โรคลมชัก, ลมชัก

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Code: 101362401007

ISSN/ISBN: 0125-1422

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ