เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัญหาสุขภาพจิตของพนักงานขับรถเมล์

 

ผู้วิจัย/Authors: ทวี ท้าวคำลือ

ชื่อเรื่อง/Title: ปัญหาสุขภาพจิตของพนักงานขับรถเมล์

แหล่งที่มา/Source: วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2535,1-19

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อความชุกของปัญหาสุขภาพจิต ในพนักงานขับรถเมล์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ชนิดรถธรรมดา และศึกษาหาข้อมูลเบื้องต้นด้านสุขภาพจิต เพื่อประโยชน์การศึกษาวิจัยอื่นต่อไป โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 270 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ และแบบทดสอบสุขภาพจิต Symptom distress Checklist-90 (SCL 90) สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน t-test F-test และการทดลองความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีของ Cheffe ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSSx ผลการวิจัยพบว่า 1. ความชุกของปัญหาสุขภาพจิตของพนักงานขับรถเมล์ คิดเป็นจำนวน ร้อยละ 37 ซึ่งมีค่าความชุกน้อยกว่าความชุกปัญหาสุขภาพจิต ในประชากรอื่น ๆ ใน กรุงเทพฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัญหาสุขภาพจิตด้านความรู้สึกมีอาการทางกาย (Somatization) พบได้มากที่สุดเป็นจำนวนร้อยละ 21.1 2. ปัญหาสุขภาพจิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.001 - 0.05 จำแนกตาม 6 ตัวแปรต่อไปนี้ คือ การศึกษา พฤติกรรมเกี่ยวกับสารเสพติด อายุสถานภาพสมรส รายได้และภูมิลำเนาเดิม
website link wife cheaters
why men have affairs redirect married men who cheat with men
cheater marriage affairs go
married affairs sites online why do wifes cheat
read go married and want to cheat
cheaters click here read
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
why married men cheat on their wives why women cheat on husbands cheat on my wife
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
cheats women cheat infidelity in marriage
college girl first time sex stories and pictures click adult interactive stories
horny sex stories read reading sex stories
what makes husbands cheat catch a cheat percentage of women who cheat

Keywords: psychiatry, psychology, SCL-90, screening test, test, จิตวิทยา, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, แบบคัดกรอง, แบบทดสอบ, แบบประเมิน, แบบวัด

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: งานแพทยศาสตร์ศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 101352302013

ISSN/ISBN: 0125-1422

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ