เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: เด็กออทิสติคกับผลกระทบต่อพ่อแม่

 

ผู้วิจัย/Authors: กัญญา ธัญมันตา

ชื่อเรื่อง/Title: เด็กออทิสติคกับผลกระทบต่อพ่อแม่

แหล่งที่มา/Source: วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2535 ,12-24

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ด้านสุขภาพกายด้านสุขภาพจิต และด้านสังคมของบิดามารดาที่มีลูกเป็นออทิสติค โดยการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 70 ราย เป็นบิดา 29 ราย มารดา 41 ราย ซึ่งนำลูกมารับบริการ ณ ศูนย์สุขวิทยาจิต แผนกกุมารจิตเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และแผนกฝึกพูดโรงพยาบาลรามาธิบดีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม ซึ่งบิดามารดา เด็กออกทิสติคเป็นผู้ประเมินตามการรับรู้ของตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน และการหาค่าร้อยละ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ด้านสุขภาพกาย พบว่า ร้อยละ 7.14 ของบิดามมารดา มีอาการทางกายสูงกว่าปกติ 2. ด้านสุขภาพจิต แบ่งเป็น 2.1 ความกังวลทั่วไป พบว่าทั้งบิดาและมารดา มีระดับความวิตกกังวลอยู่ในระดับปกติทั้งสิ้น 2.2 ความกังวลเฉพาะ พบว่าบิดามารดา มีความวิตกกังวลมากในเรื่องอาการของเด็ก และในเรื่องแหล่งบริการต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ การต้องการฝึกพูด สถานที่เรียนในอนาคต และคลินิกทันตกรรม เป็นต้น 2.3 ด้านอารมณ์เศร้า พบว่า ร้อยละ 10 ของทั้งบิดาและมารดา มีอารมณ์เศร้าสูงกว่าปกติ 3. ด้านสังคม พบว่า คะแนนที่ได้มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าปกติที่ใช้วัดทุกด้าน Kanner จิตแพทย์ เด็กอเมริกันได้กล่าวถึงออทิสซึ่มเมื่อประมาณ 50 ปีมาแล้ว โดยทำเป็นรายงาน คนไข้ในปี 1943 รายแรก ระยะ Kanner เรียก “early infantile autism” ทำให้มีผู้สนใจศึกษาต่อมาอีกมาก ในคู่มือการวินิจฉัยโรคความผิดปกติทางจิตโดยสมาคมจิตแพทย์อเมริกันฉบับต้น ๆ จัดออทิสซึ่มอยู่ในกลุ่มโรคจิตเภทในเด็ก ต่อมาในปี 1980 ฉบับที่ 3 ได้เพียงกลุ่มความผิดปกติขึ้น และจัดออทิสซึ่มอยู่ในกลุ่มของความผิดปกติของการพัฒนาการแบบแผ่กระจาย (Pervasive developmental disorders) ต่อมาในปี 1987 ได้มีการปรับปรุง ฉบับที่ 3 ใหม่ ซึ่งออทิสซึ่มยังถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดิมโดยมีหลักเกณฑ์วินิจฉัยย่อ ๆ ดังนี้ ออทิสซึ่มเป็นความผิดปกติที่รุนแรงในเด็กที่พบได้ ตั้งแต่เด็กมีอายุก่อน 30 เดือน โดยพบว่าเด็กมีความบกพร่องด้านความสัมพันธ์ตอบโต้กับผู้อื่น ไม่รับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น ไม่รู้จักการลอกเลียนแบบพฤติกรรมเหมือนเด็กที่กำลังเรียนรู้ทั่วไป แก้ปัญหาไม่ได้ ไม่สามารถเล่นในลักษณะสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ๆ และมีความบกพร่องในการคบหาสมาคมกับเพื่อน นอกจากนี้ ยังมีความบกพร่องในการติดต่อสื่อสาร ทั้งด้านการใช้คำพูดและท่าทาง มีความผิดปกติในการออกเสียง ผิดปกติในเนื้อหาคำพูดไม่สบตา ขาดจินตนาการในการเล่น และยังมีความบกพร่องหรือผิดปกติในกิจกรรม ความสนใจ ซึ่งแสดงออกในรูปต่าง ๆ เช่น การเคลื่อนไหวร่างกายซ้ำ ๆเคลื่อนไหวแปลก ๆ หมกมุ่นกับวัตถุต่าง ๆ ลูบคลำวัตถุซ้ำ ๆ ติดวัตถุแปลก ๆ ไม่สมเหตุสมผล ความสนใจแคบแสดงความไม่พอใจถ้าสิ่งแวดล้อมที่เคยเป็นอยู่ถูกเปลี่ยนแปลง ด้านสติปัญญานั้นเด็กออทิสติกส่วนใหญ่ 75-80% เป็นปัญญาอ่อน แต่ปัญญาอ่อนทั้งหมดไม่ได้เป็นออทิสติค
click here cheat on husband what is infidelity
link unfaithful husband why women cheat on husbands
My wife cheated on me click all wives cheat
website cheat how often do women cheat on their husbands
how to spot a cheater how many people cheat open
spy phone apps android go spyware for android phone
meet to cheat go why women cheat
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
why do husband cheat link when married men cheat
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
little sex stories tolobel.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: autism, autistic, child, ออทิสติค, สุขภาพจิต, สุขภาพจิตของบิดามารดาที่มีลูกเป็นออท้ิสติค, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, จิตเวชเด็ก, เด็ก

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: ศูนย์สุขวิทยาจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 101352301028

ISSN/ISBN: 0125-1422

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ