เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน

 

ผู้วิจัย/Authors: อมรากุล อินโอชานนท์, อินทิรา ปัทมินทร

ชื่อเรื่อง/Title: ปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน

แหล่งที่มา/Source: วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2534

รายละเอียด / Details:

กรมสุขภาพจิตได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการและเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพจิตในชุมชนกับกองสังคมสงเคราะห์ สำนักงานสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2534 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ในการนี้ กรมสุขภาพจิตได้ทำการสำรวจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตของผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการและฟังบรรยายความรู้สุขภาพจิต ซึ่งคำตอบที่ได้สะท้อนให้เห็นถึงภาวะความเป็นอยู่ และสภาพจิตของคนในชุมชนแออัดส่วนหนึ่ง ตลอดจนทราบถึงวิธีแก้ปัญหา และความต้องการความช่วยเหลือ การเก็บข้อมูลนี้ ได้ดำเนินการในวันที่ 29 มิถุนายน 2534 โดยใช้แบบสอบถามกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มาจากชุมชนแออัดต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งคำถามเป็น 2 ภาค จากแบบสอบถาม จำนวน 124 ชุด ผู้ตอบเป็นหญิง 117 คน (ร้อยละ 94.35) และชาย 7 คน (ร้อยละ 5.65) ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี จำนวน 50 คน (ร้อยละ 40.32) ได้รับการศึกษาในระดับประถมศึกษาจำนวน 69 คน (ร้อยละ 55.64) มีอาชีพรับจ้าง จำนวน 65 คน (ร้อยละ 52.42) มีสถานภาพคู่ จำนวน 91 คน (ร้อยละ 73.39) และมีบุตรจำนวน 1-3 คน มากที่สุด คือ มี 70 คน (ร้อยละ 70.0) สำหรับคำถามเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิต 4 ข้อ พบว่า ผู้ที่ตอบว่า ปัญหาเศรษฐกิจหรือรายได้ไม่พอกับรายจ่าย เป็นปัญหาที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจมากที่สุด มีจำนวนถึง 46 คน (ร้อยละ 37.10) ปัญหาครอบครัว 24 คน (ร้อยละ 19.35) ปัญหาสิ่งแวดล้อม 13 คน (ร้อยละ 10.48) ปัญหาการทำงาน 10 คน (ร้อยละ 8.06) ปัญหาทางอารมณ์ 7 คน (ร้อยละ 5.65) ปัญหาสุขภาพ 4 คน (ร้อยละ 3.23) ไม่มีปัญหา 3 คน (ร้อยละ 2.42) และมีปัญหาการเรียน 1 คน (ร้อยละ 0.81) ปัญหารองลงมา คือ ปัญหาครอบครัว (ร้อยละ 19.35) เช่น ความไม่เข้าใจกัน การทะเลาะเบาะแว้งกัน ความเห็นแก่ตัว ไม่มีน้ำใจต่อกันของสมาชิกในครอบครัว คือ ขาดความอบอุ่นในครอบครัว ต่างคนต่างทำงาน และไม่เอาใจใส่ต่อกัน ซึ่งเป็นสภาพแนวโน้มของครอบครัวในปัจจุบันที่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัวห่างเหินกันมากขึ้นเพราะสภาพสังคม เศรษฐกิจที่ทำให้ต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพ มีการแข่งขันกันสูง ทำให้คนละเลยในเรื่องของความรู้สึก ความต้องการทางจิตใจ นอกจากนั้นก็มีปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น สภาพที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น มีกลุ่มเด็กติดกาว และยาเสพติดในชุมชน ซึ่งปัญหายาเสพติดและปัญหาการมั่วสุมของเด็กและเยาวชนนี้ ส่วนหนึ่งก็เกิดจากปัญหาครอบครัวนั่นเอง เช่น มากจากสภาพครอบครัวแตกแยก พ่อแม่ไม่มีเวลาให้ลูก การเลี้ยงดูลูกที่ไม่ถูกวิธี เป็นต้น ปัญหามลภาวะต่าง ๆ ตลอดจนปัญหาการจราจร อันก่อให้เกิดความเครียด ซึ่งจากการสำรวจสภาพและปัญหาประชากร สัมคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนแออัดกรุงเทพมหานคร ของภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ปี พ.ศ. 2527) ก็ได้ระบุว่าการที่ประชาชนมาอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากในลักษณะชุมชนแออัด จะก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น การขาดบริการสาธารณและสาธารณูปโภค ขาดความปลอดภัยในทรัพย์สินและที่อยู่อาศัย เกิดปัญหาความสกปรกโสโครก กลิ่นเหม็น เต็มไปด้วยขยะและสิ่งปฏิกูล ภาวะแวดล้อมเสื่อมโทรม น้ำเน่า อากาศเสีย เกิดโรคภัยไข้เจ็บและโรคระบาด สุขอนามัยเสื่อมโทรม เกิดอาชญากรรม โสเภณีและยาเสพติด
click here read here what is infidelity
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
my husband cheated femchoice.org dating for married people
i cheated on my husband now what faithwalker.org i cheated on my
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
why do husband cheat site when married men cheat
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
my wife cheated now what how many people cheat women who cheat with married men
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat
percent of women that cheat click how to spot a cheater
little sex stories tolobel.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: ความเครียด, เครียด, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ชุมชน, สังคม, สุขภาพจิต, ปัญหาสุขภาพจิต, สุขภาพจิตชุมชน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2534

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 101342202054

ISSN/ISBN: 0125-1422

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ