เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาผลกระทบด้านจิตใจของผู้ประสบวาตภัย-อุทกภัย จังหวัดชุมพร พ.ศ. 2532

 

ผู้วิจัย/Authors: กำธร พริ้งศุลกะ

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาผลกระทบด้านจิตใจของผู้ประสบวาตภัย-อุทกภัย จังหวัดชุมพร พ.ศ. 2532

แหล่งที่มา/Source: วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2534 , 1-26

รายละเอียด / Details:

การศึกษาผลกระทบทางด้านจิตใจของผู้ประสบวาตภัย - อุทกภัย ที่จังหวัดชุมพร พ.ศ. 2532 มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการทราบถึงผลกระทบทางด้านจิตใจของประชาชน อันเนื่องมาจาก วาตภัย-อุทกภัย อันจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนป้องกันปัญหาด้านสุขภาพจิตที่จะเกิดตามมา กลุ่มประชากรตัวอย่าง เป็นประชากรหัวหน้าครอบครัวหรือตัวแทนครอบครัว ครัวเรือน ละ 1 คน ของอำเภอเมือง อำเภอประทิวและอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ที่ประสบวาตภัย-อุทกภัย และเป็นผู้ที่ไม่เคยรับการรักษาทางจิตเวชมาก่อน จำนวน 1,745 ราย ทำการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามความเครียด H.O.S. (The Health Opinion Survey) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีหาความถี่ร้อยละของข้อมูลค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยใช้ t-test และ ANOVA ผลการศึกษาพบว่า หลังเกิดวาตภัย-อุทกภัยประชากรมีระดับความเครียดสูงขึ้นกว่าก่อนเกิดเหตุการณ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในจำนวนนี้มีประชากรที่มีความเครียดสูง-เสี่ยง ต่อการมีปัญหาทางสุขภาพจิตหรือมีปัญหาสุขภาพจิตบ้างแล้ว จำนวน 9 ราย (ร้อยละ 0.52) มีความเครียดสูง จำนวน 286 ราย (ร้อยละ 16.33) ซึ่งทั้งหมดเป็นประชากรของอำเภอประทิว และอำเภอท่าแซะ ก่อนเกิดวาตภัยอุทกภัย ความแตกต่างในเรื่อง อายุ การศึกษา จำนวนบุตร อาชีพ ไม่มีผลต่อความเครียด แต่หลังจากเกิดวาตภัย ความแตกต่างของตัวแปรดังกล่าว รวมทั้งความแตกต่างในเรื่องความสูญเสียที่เกิดจากวาตภัยการได้รับความช่วยเหลือ มีผลต่อความเครียดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
how to cheat on my husband site my wife cheated
i cheated on my husband now what read i cheated on my
i cheated on my i cheated on my husband and loved it i want my husband to cheat
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult

Keywords: สุขภาพจิต, ปัญหาสุขภาพจิต, น้ำท่วม, ภาคใต้, ความเครียด, เครียด, จิตวิทยา, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ภัยธรรมชาติ, ภัยพิบัติ, วาตภัย, อุทกภัย, อุบัติเหตุ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2534

Address: โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Code: 101342201030

ISSN/ISBN: 0125-1422

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ