เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสำรวจความคิดเห็นของพระสงฆ์ในการให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจแก่ประชาชน : กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี

 

ผู้วิจัย/Authors: เพ็ญศรี ลี้วารินทร์พาณิช

ชื่อเรื่อง/Title: การสำรวจความคิดเห็นของพระสงฆ์ในการให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจแก่ประชาชน : กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี

แหล่งที่มา/Source: วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2533 , 54 - 71

รายละเอียด / Details:

ข้อมูลความคิดเห็นของพระสงฆ์ในด้านการให้ความช่วยเหลือทางจิตใจแก่ประชาชน ทั้งในแง่ของหลักการและวิธีการในการให้ความช่วยเหลือ ลักษณะปัญหาด้านจิตใจของประชาชนที่พระสงฆ์พบและให้ความช่วยเหลือบ่อย ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น หากพระสงฆ์จะเผยแพร่ความรู้สุขภาพจิต นับว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจยิ่ง เพราะจะทำให้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพิจารณาจัดทำแผนระยะยาวที่จะผสมผสานความรู้สุขภาพจิตเข้าไปในการเผยแพร่ธรรมะไปสู่ประชาชนให้กว้างขวาง และสอดคล้องกับฝ่ายสงฆ์ในโอกาสต่อไป ผู้รายงานจึงได้ทำการสำรวจ ความคิดเห็นของพระสงฆ์จำนวน 38 รูป จากวัด 4 แห่งในจังหวัดนนทบุรี พบว่าหลักการที่พระสงฆ์ส่วนใหญ่ให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจแก่ประชาชน คือ ใช้หลักธรรมสอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่น สอนเรื่องกฎแห่งกรรม และแนะนำให้ปฏิบัติธรรมและวิธีการที่พระสงฆ์ส่วนใหญ่เคยใช้ในการช่วยเหลือ ผู้มีปัญหาทางจิตใจคือ การให้คำปรึกษา ซึ่งโอกาสในการช่วยเหลือนี้พระสงฆ์ส่วนใหญ่ได้ช่วยเหลือเป็นครั้งคราวตามโอกาส เช่นเมื่อมีผู้มาขอคำปรึกษาสำหรับปัญหาทางจิตใจของประชาชนที่พระสงฆ์พบและให้ความช่วยเหลือบ่อย คือ ปัญหาซึมเศร้า วิตกกังวล หงุดหงิด หมกมุ่น ครุ่นคิด ซึ่งปัญหานี้พระสงฆ์ส่วนใหญ่ได้ช่วยเหลือ โดยการรับฟังพูดคุยหาสาเหตุปลอบใจและให้คำแนะนำให้แก้ไขที่ต้นเหตุพระสงฆ์ส่วนใหญ่คาดว่าจะไม่มีอุปสรรคใดหากพระสงฆ์จะเผยแพร่ความรู้สุขภาพจิต รองลงมาคิดว่าจะมีอุปสรรค คือ พระสงฆ์ไม่สามารถช่วยเหลือแนะนำบางเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจิตได้ และต้องการรับการถวายความรู้สุขภาพจิตในบางเรื่อง
click here cheat on husband what is infidelity
website open i dreamed my husband cheated on me
why men have affairs go redirect
bacterial diseases parentpower.com signs of chlamydia in males
i want to cheat on my girlfriend open will my girlfriend cheat
i cheated on my husband how do i fix it click i cheated on my husband with a woman
how married men cheat read reasons why husband cheat

Keywords: community, psychiatry, psychology, จิตวิทยา, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ชุมชน, พระ, พระสงฆ์, ศาสนา, ศาสนาพุทธ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2533

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 101332102027

ISSN/ISBN: 0125-1422

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ