เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: คุณสมบัติทางจิตใจของพนักงานขับรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุสูง

 

ผู้วิจัย/Authors: ธนพล ปิยะอิศรากุล, ประจิตต์ ประจักษ์จิตต์, นันทิรัตน์ คุณากร, อุบลรัตน์ พรหมไชยวงศ์

ชื่อเรื่อง/Title: คุณสมบัติทางจิตใจของพนักงานขับรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุสูง

แหล่งที่มา/Source: วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2533 , 65 - 71

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาถึงคุณสมบัติทางจิตใจของพลขับรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุสูง และคุณสมบัติทางจิตใจของพลขับรถยนต์ที่ขับรถดี มีความปลอดภัยสูงของส่วน ราชการ ทหารอากาศโดยเฉพาะองค์ประกอบทางจิตวิทยาในด้านบุคลิกภาพ สมาธิการรับรู้และเชาวน์ปัญญากลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ ได้แก่ พลขับรถยนต์ของส่วนราชการทหารอากาศจำนวนทั้งสิ้น 102 ราย เลือกโดยการแบ่งกลุ่มของพลขับรถยนต์ออกตามสภาพการขับรถเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มขับรถปลอดภัย กลุ่มขับรถเกิดอุบัติเหตุสูงและกลุ่มควบคุม จากนั้นให้พลขับทุกกลุ่มทำแบบทดสอบ MPI, SAS, CT และ PGM ตามลำดับหลังจากนั้นจึงทำการวิเคราะห์เพื่อหาค่าความแปรปรวน ของคะแนนในด้านบุคลิกภาพ การทนต่อแรงกดดัน สมาธิการรับรู้และเชาวน์ปัญญาตามลำดับ ผลการศึกษาปรากฎว่า คุณสมบัติทางจิตใจของพลขับรถยนต์ทั้ง 4 ด้าน คือ บุคลิกภาพ การทนต่อแรงกดดัน สมาธิการรับรู้ และเชาวน์ปัญญา มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
click here catch a cheater what is infidelity
why men have affairs website married men who cheat with men
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
wife cheaters infidelity open
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
how to cheat with a married woman wife cheaters infidelity signs
women looking to cheat my fiance cheated on me when a husband cheats

Keywords: IQ, personality, psychiatry, psychology, จิตวิทยา, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, บุคลิกภาพ, สมาธิ, อุบัติเหตุ, พนักงานขับรถ, ขับรถ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2533

Address: แผนกจิตประสาท สถาบันเวชศาสตร์การบิน กรมแพทย์ทหารอากาศ

Code: 101332102026

ISSN/ISBN: 0125-1422

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ