เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาสภาพผู้ป่วยจิตเภทภายหลังการรักษาศึกษาเฉพาะกรณี : โรงพยาบาลศรีธัญญา

 

ผู้วิจัย/Authors: ภัทรา ถิรลาภ

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาสภาพผู้ป่วยจิตเภทภายหลังการรักษาศึกษาเฉพาะกรณี : โรงพยาบาลศรีธัญญา

แหล่งที่มา/Source: วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2533 , 59-72

รายละเอียด / Details:

จากการศึกษาสภาพผู้ป่วยจิตเภทภายหลังการรักษา โดยเปรียบเทียบระหว่างผู้ป่วยจิตเภทจำนวน 160 ราย กับผู้ป่วยโรคจิตอื่น ๆ (other functional psychoses) จำนวน 52 ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยนอกของ โรงพยาบาลศรีธัญญา พบว่า 1. สภาพของผู้ป่วยจิตเภทภายหลังการรักษาในด้านระดับอาการทางจิตและการกลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาลอยู่ในระดับต่ำ ส่วนการสูญเสียการทำหน้าที่ทางสังคมอยู่ในระดับปานกลาง 2. ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพของผู้ป่วยจิตเภทภายหลังการรักษา คือ ชนิดของโรคและการรักษาด้วยยา มีผลต่อการกลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาล ส่วนบุคลิกภาพก่อนป่วยและการมีงานทำมีผลต่อระดับอาการทางจิตและการสูญเสียการทำหน้าที่ทางสังคม 3. การเปรียบเทียบสภาพหลังการรักษาของผู้ป่วยจิตเภทและผู้ป่วยโรคจิตอื่น ๆ ปรากฎว่า ผู้ป่วยโรคจิตอื่น ๆ มีแนวโน้มการพยากรณ์โรคดีกว่าผู้ป่วยจิตเภท แต่ความแตกต่างนี้ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นในด้านการกลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาล ซึ่งผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่ม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
wife cheaters website open
why men have affairs go redirect
how is aids transmitted signs of aids in women worlds aids day
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
meet to cheat reasons why wives cheat on their husbands why women cheat
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
i cheated on my husband now what read i cheated on my
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
how to catch a cheat open married men having affairs
reasons why husband cheat why do wife cheat on husband how many men have affairs
cheaters faithwalker.org all women cheat
written adult stories with animals and humans having sex free indian adult sex stories adult baby girl stories

Keywords: psychiatry, psychology, readmission, schizophrenia, social, จิตเภท, จิตวิทยา, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ผู้ป่วยนอก, โรคจิตเภท, สังคม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2533

Address: โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 101332101015

ISSN/ISBN: 0125-1422

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ