เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของโปรแกรมการยกระดับจิตสำนึกเพื่อคลายเครียดในนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1

 

ผู้วิจัย/Authors: นวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล พ.บ.

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของโปรแกรมการยกระดับจิตสำนึกเพื่อคลายเครียดในนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 46 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2544 หน้า 301-310.

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการยกระดับจิตสำนึกในนักศึกษาแพทย์ วิธีการศึกษา ศึกษาในนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ซึ่งสมัครใจเข้าร่วมโครงการในระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2542 เพื่อรับการฝึกตามโปรแกรมสัปดาห์ละครั้ง เป็นรายสัปดาห์ โดยมีการฝึกคือ 1) การกำหนดรู้ลมหายใจ 2) การเฝ้าดูลมหายใจ 3) การเฝ้าดูความรู้สึกของร่างกาย 4) การระลึกรู้อารมณ์และการยอมรับอารมณ์ 5) การเฝ้าดูอารมณ์และการรู้สึกทางกาย 6) การเฝ้าดูความคิดและเงื่อนไขความคิด 7) การยอมรับตนเองอย่างสมบูรณ์ 8) การพัฒนาจิตสำนึกแห่งความรัก/ความเข้าใจ วัดผลการฝึกโดยเปรียบเทียบค่าคะแนนของแบบสอบถาม SCL-90 และผลการเรียนเฉลี่ยก่อนและหลังการฝึกตามโปรแกรม ผลการศึกษา มีผู้เข้าร่วมฝึกทั้งสิ้น 98 คน เป็นหญิง 60 คน ชาย 38 คน เข้าฝึกอย่างพอเพียง 25 คน เป็นชาย 12 คน หญิง 13 คน ผู้เข้าร่วมฝึกอย่างพอเพียงมีค่าคะแนนในทุกหมวดของ SCL-90 ลดลง แต่มีค่าคะแนนลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 3 หมวดคือ ด้าน obsessive-compulsive, depression และ phobic anxiety สำหรับผลการเรียนเฉลี่ยก่อนและหลังการฝึกตามโปรแกรม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ประเมินว่าได้รู้จักตนเอง รู้จักอารมณ์ของตนเอง ยอมรับตนเองได้มากขึ้น สรุป โปรแกรมการยกระดับจิตสำนึกเพื่อคลายเครียด ช่วยลดอาการทางจิตเวชในวัยรุ่น ที่ไม่ป่วยทางจิตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีอาการทางด้าน obsessive compulsive, depression และ phobic anxiety
husbands who cheat website why wifes cheat
website cheat how often do women cheat on their husbands
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
wife cheaters website open
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
watching my girlfriend cheat click my girlfriend cheated on me with my best friend
meet to cheat reasons why wives cheat on their husbands why women cheat
how do you know your wife cheated on you how to make your wife cheat why do i want to cheat on my wife
married men affairs marcandela.com reasons why husbands cheat
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
looking to cheat click my husband cheated on me

Keywords: นักศึกษาแพทย์, การทำสมาธิ, จิตสำนึก, ความเครียด เครียด, ภาวะเครียด, สุขภาพจิต, โปรแกรมการยกระดับจิตสำนึก

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002

Code: 0000022

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ