เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การประเมินผลการช่วยเหลือเด็กถูกทารุณกรรมแบบสหวิชาชีพ ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 

ผู้วิจัย/Authors: ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์, วัลภา วงศ์สารศรี, ปริทัศน์ วาทิกทินกร, วนิดา เปาอินทร์

ชื่อเรื่อง/Title: การประเมินผลการช่วยเหลือเด็กถูกทารุณกรรมแบบสหวิชาชีพ ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2543 , หน้า 179-188

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินวิธีการช่วยเหลือเแบบสหวิชาชีพต่อเด็กที่ถูกทารุณกรรมในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในด้านความสามารถของคณะทำงานในการช่วยเหลือเด็กและครอบครัว และปัญหาในการช่วยเหลือแบบสหวิชาชีพ อันจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงการทำงานและจัดตั้งองค์กรสหวิชาชีพขึ้นตามท้องถิ่นต่าง ๆ วิธีการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประเมินโดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi structured interview) กับคณะทำงานสหวิชาชีพ ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและกับนักสังคมสงเคราะห์ซึ่งดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์ที่ได้ทำงานร่วมกัน ผลการศึกษา ปัญหาในการทำงานแบบสหวิชาชีพพบในเรื่องของเป้าหมายและขั้นตอนการทำงานที่เข้าใจไม่ตรงกัน ความต้องการระยะเวลาในการทำงานของคณะทำงานแต่ละคนซึ่งแตกต่างกันความขัดแย้งในเรื่องข้อมูลและความเห็น ความสัมพันธ์ที่ยังไม่น่าพอใจระหว่างคณะทำงานโดยรวมกับเด็กและครอบครัว และการขาดข้อมูลพื้นฐานและทักษะในการดูแลเด็กถูกทารุณกรรม สรุป การทำงานแบบสหวิชาชีพต้องการเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนและความเข้าใจที่ตรงกัน คณะทำงานควรประกอบด้วยผู้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการ (case manager)ซึ่งดูแลเด็กและครอบครัว และต้องการทำงานในโครงการแบบเต็มเวลาหรือไม่มีภาระอื่นมากนัก คณะทำงานแต่ละคนควรตระหนักถึงข้อจำกัดในข้อมูลที่ตนเองได้รับจากเด็ก ควรมีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะทำงานกับเด็กและครอบครัวเด็กอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ควรมีฝึกอบรมเพิ่มเติม และจำเป็นต้องมีงานวิจัยสนับสนุนการทำงาน
website read here i dreamed my husband cheated on me
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
abortion personal stories site suction abortion
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
how to cheat on wife go why wife cheated
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage
erotic sex adult stories fiction free blog.gobiztech.com tamil sex stories readable

Keywords: เด็ก, จิตเวชเด็ก, ทารุณกรรม, การช่วยเหลือ, สุขภาพจิต, ปัญหาสุขภาพจิตเด็ก, child abuse, child

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 100434502292

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ