เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความเครียดและรูปแบบการแก้ปัญหาของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

 

ผู้วิจัย/Authors: เธียรชัย งามทิพย์วัฒนา, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์, มาลัย เฉลิมชัยนุกูล

ชื่อเรื่อง/Title: ความเครียดและรูปแบบการแก้ปัญหาของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 45 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2543 , หน้า 59-69

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาภาวะความเครียดและความสัมพันธ์ระหว่างภาวะความเครียดกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและกับรูปแบบการแก้ปัญหาของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วิธีการศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา 2542 จำนวน 207 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบประเมินความเครียดสำหรับคนไทย และแบบสำรวจแการแก้ปัญหา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบไคสแควร์ และการทดสอบทีเทส ผลการศึกษา พบว่าภาวะความเครียดของนักศึกศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนั้นมีดังนี้คือ ภาวะสุขภาพจิตในระดับดีมาก ปกติ มีความเครียดเล็กน้อย และมีความเครียดมากพบร้อยละ 1.93 80.17 10.63 และ 7.25 ตามลำดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์กับภาวะความเครียด กล่าวคือพบภาวะความเครียดมากในนักศึกษาแพทย์กลุ่มที่มีผลการเรียนอ่อนมากที่สุด รองลงมาคือผู้ที่มีผลการเรียนพอใช้ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับการแก้ปัญหาและการใช้รูปแบบการแก้ปัญหา สำหรับภาวะความเครียดและวิธีการแก้ปัญหาพบว่ามีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ พบว่านักศึกษาแพทย์กลุ่มที่มีภาวะสุขภาพจิตดีมากและดีรับรู้และตระหนักว่าตนมีความสามารถในการแก้ปัญหาดีกว่ากลุ่มนักศึกษาแพทย์ที่มีภาวะความเครียดแล็กน้อยและเครียดมาก และเมื่อทำการวิเคราะห์ถึงรูปแบบของการแก้ปัญหาพบว่านักศึกษาแพทย์ที่ไม่มีภาวะความเครียดจะมีความมั่นใจในการแก้ปัญหา (problem solving confidence) และการมองว่าปัญหานั้นเกิดจากปัจจัยภายในตนเอง (personal control)มากกว่านักศึกษาแพทย์กลุ่มที่มีภาวะความเครียด สรุป ความเครียดมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาแพทย์ที่ไม่มีความเครียด จะมีความมั่นใจในการแก้ปัญหา และมองว่าปัญหานั้นเกิดจากปัจจัยภายในตนเองมากกว่านักศึกษาแพทย์กลุ่มที่มีภาวะความเครียด
husbands who cheat website why wifes cheat
unfaithful spouse unfaithful husband
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
wife cheaters go open
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
how do you know your wife cheated on you open why do i want to cheat on my wife

Keywords: ความเครียด, เครียด, รูปแบบการแก้ปัญหา, นักศึกษาแพทย์, ภาวะสุขภาพจิต, สุขภาพจิต, mental health, stress

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 100434501306

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ