เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การตรวจสอบความเชื่อถือได้และความแม่นตรงของแบบวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ (CSQ-8) ฉบับภาษาไทยกับการรักษาทางจิตเวช

 

ผู้วิจัย/Authors: รณชัย คงสกนธ์, ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

ชื่อเรื่อง/Title: การตรวจสอบความเชื่อถือได้และความแม่นตรงของแบบวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ (CSQ-8) ฉบับภาษาไทยกับการรักษาทางจิตเวช

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 45 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม , หน้า 155-163

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ การศึกษานี้ต้องการตรวจสอบความเที่ยงตรงและความแม่นยำของแบบวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ (CSQ-8) ฉบับภาษาไทยในผู้ป่วยจิตเวชจำนวน 100 คน วิธีการศึกษา ศึกษาเชิงพรรณาแบบตัดขวาง โดยแบบวัดความพึงพอใจฉบับภาษาไทยได้ผ่านขบวนการแปลจากฉบับภาษาอังกฤษ โดยนักภาษาศาสตร์ และแปลกลับเป็นภาษาอังกฤษประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 5 คน มาทดสอบโดยวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติแบบวัด ในเรื่องความเที่ยงตรงและความแม่นยำ โดยมีตัววัดที่สำคัญ คือ คะแนนความพึงพอใจของผู้ป่วยความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับเพศ และความผิดปกติของผู้ป่วย ผลการศึกษา แบบสอบถามความพึงพอใจจำนวน 8 ข้อ ผ่านการตรวจสอบ โดยมีค่าความเชื่อถือได้ของค่า test-retest Pearson’s correlation = 0.697 ,Crobach’s alpha coefficient = 0.789 ความแม่นตรงจากการแปลและตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ มีค่า item coeffcient >0.6 สรุป การศึกษาในครั้งนี้สนับสนุนการใช้ แบบวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ (CSQ-8) ฉบับภาษาไทยในการประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการรักษาในประเทศไทยด้วยตัวผู้ป่วยเอง
abortion personal stories site suction abortion
bacterial diseases parentpower.com signs of chlamydia in males
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
how do you know your wife cheated on you how to make your wife cheat why do i want to cheat on my wife
looking to cheat click my husband cheated on me
cheats women cheat infidelity in marriage
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories
how married men cheat read reasons why husband cheat

Keywords: แบบทดสอบ, การรักษาทางจิตเวช, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ผู้ป่วยจิตเวช, pschiatry, psychosis, test

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 100434501291

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ