เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การพัฒนาแบบวัด Behavior and Symtom identification Scale (BASIS-32) ฉบับภาษาไทย

 

ผู้วิจัย/Authors: รณชัย คงสกนธ์

ชื่อเรื่อง/Title: การพัฒนาแบบวัด Behavior and Symtom identification Scale (BASIS-32) ฉบับภาษาไทย

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 44 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2542 , หน้า 298-307

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแบบวัด Behavior and Symptom identification Scale (BASIS-32) เป็นฉบับภาษาไทย โดยศึกษาในผู้ป่วยจิตเวช จำนวน 100 คน วิธีการศึกษา เป็นการวิจัยแบบตัดขวาง โดยมีขั้นตอนการแปล แล้วพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญในเนื้อหา 5 ท่าน จากนั้นได้ทดสอบคุณสมบัติความเที่ยงตรงและสอดคล้องภายใน ในผู้ป่วยจิตเวช ผลการศึกษา Reliability จาก test-retest วิเคราะห์ด้วย Pearson correlation ได้ = 0.76 ความสอดคล้องภายใน (internal consistencies) ของแบบวัด มีค่า standardized Cronbach’s alpha coefficient = 0.9349 กลุ่มคำถามที่มีค่าสอดคล้องค่อนข้างต่ำ คือบทบาทหน้าที่ประจำวันและกลุ่มปัญหาอาการโรคจิต โดยมีค่าน้อยกว่า 0.7 สรุป แบบทดสอบ Behavior and Symptom identification Scale (BASIS-32) ฉบับภาษาไทย สามารถเป็นแบบทดสอบเพื่อใช้ประเมิน อาการและพฤติกรรมของผู้ป่วยทางจิตเวชคนไทยได้ดี
free abortion pill open when to get abortion
will my husband cheat again wife who cheated wife affair
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
would my boyfriend cheat site i found out my boyfriend cheated on me
why do husband cheat site when married men cheat
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated

Keywords: ความเที่ยงตรง, ความแม่นยำ, behavior and symptom identification scale (BASIS-32), แบบทดสอบภาษาไทย, แบบสอบถาม, พฤติกรรม อาการทางจิต, ผู้ป่วยจิตเวช, แบบทดสอบ, test

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 100424404302

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ